Çoklu Doğrusal Bağlantı Durumunda Ridge ve Temel Bileşenler Regresyon Analiz Yöntemlerinin Kullanımı

Öz Ridge ve temel bileşenler regresyon analiz yöntemleri, çok değişkenli regresyon verilerini analiz etmek için kullanılan istatistik analiz yöntemleridir. Çoklu bağlantı ortaya çıktığında en küçük kareler tahminleri sapmasız olmasına karşın tahminlerin varyansları büyük olduğundan gerçek değerlerinden oldukça uzakta olabilmektedirler. Bir derece yanlı regresyon tahminlerine izin vermek suretiyle ridge ve temel bileşenler regresyon standart hataları indirgenir. Dolayısıyla çoklu bağlantı durumu mevcut olduğunda en küçük kareler metoduna alternatif olarak ridge ve temel bileşenler regresyon metotları kullanılabilir. Bu araştırmada farklı yaşlara sahip 91 adet sazan balığından elde edilen çeşitli vücut ölçüleri kullanılarak karkas ağırlığını tahminleyen bir modelin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Vücut ölçüleri arasında çoklu bağlantı durumu ortaya çıkmasından dolayı en küçük kareler regresyonuna alternatif olan ridge ve temel bileşenler regresyon analiz yöntemleri uygulanmış ve aynı veri seti için bu üç metot karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma kriteri olarak belirleme katsayısı (R2), hata kareler ortalamasının karekökü (S), hata kareler ortalaması ve modellerin varyasyon katsayısı kullanılmıştır. Bu kriterlere göre, en iyi uyumu sırasıyla en küçük kareler (R2 =0.905, S=19.587), ridge (R2=0.898, S=20.2563) ve temel bileşenler regresyon (R2=0,878 S=22.127) metotlarının verdiği gözlenmiştir. Sonuç olarak, çoklu doğrusal bağlantı durumunda en küçük kareler metodu kullanmak yerine Ridge ve temel bileşenler regresyon yöntemlerinin kullanılmasının daha doğru olabileceği kanaatine varılmıştır.

Kaynakça

Akkaya, Ş. ve Pazarlıoğlu, M. V., 1998. Ekonometri I. Anadolu Matbaacılık, İzmir.

Albayrak, A. S., 2005. Çoklu Doğrusal Bağlantı Halinde En Küçük Kareler Tekniğinin Alternatifi Yanlı Tahmin Teknikleri ve Bir Uygulama. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 1

Alpar, R., 1997. Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler Giriş-I. Kültür Ofset, Ankara.

Ambrose J.J.R., 1989. Age determination. In: Larry A, Nielson LA and Johnson DL (eds), Fisheries techniques, Southern Printing Company, Virgina, 301-325.

Hines, W. W. ve Montgomery, D. C., 1990. Probability and Statistics in Engineering and Management Science. John Wiley & Sons, Inc.

Hintze, J. L., 2007. NCSS Help System. Kaysville, Utah.

Lagler, E. D., 1967. Freshwater Fishery Biology, W.M.C. Brown Company Publishers Dobuque Lowa, p.317.

Marquardt, D.W ve Snee, R.D., 1975. Ridge Regression in Pratice. The American Statistician, February 1975, Vol. 29, p3-20.

Neter, J., Wasserman, W. ve Kutner, M. H., 1989. Applied Linear Regression Models. Irwın Inc. Boston.

Nikolsky, G.W., 1963. The Ecology of Fishes. Acedemic Press, London.

İpek, O., 2001. Ridge Regresyon Üzerine Bir Çalışma. VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Adana, 20-22 Eylül 2001.

17126 8798

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Erzurum Sulu Koşullarında Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinin Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi

Melih OKÇU, Elif TOZLU, Tülay DİZİKISA, A.metin KUMLAY, Mücahit PEHLUVAN, Canan KAYA

Özel Besi İşletmelerinin Barınak Yapısı ve Etkileyen Faktörler

Yavuz HAN, Galip BAKIR

Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri 4. İşletmecilerin Sosyal ve Kültürel Durumları

Ali KAYGISIZ, Ramazan TÜMER, Hikmet ORHAN, Yusuf VANLI

Çoklu Doğrusal Bağlantı Durumunda Ridge ve Temel Bileşenler Regresyon Analiz Yöntemlerinin Kullanımı

Mehmet TOPAL, Ecevit Eyduran, A. Mutlu YAĞANOĞLU, Adem SÖNMEZ, Sıddık KESKİN

Bitki Büyümesini Teşvik Eden Bazı Bakteri Strainlerinin ‘Şekerpare’ Kayısı Çöğürlerinin Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri

Halil KARAKURT, Recep KOTAN, Rafet ASLANTAŞ, Fatih DADAŞOĞLU, Kenan KARAGÖZ, Fikrettin ŞAHİN

Landsat, NOAA-AVHRR ve Ikonos Verileri ile Radyometrik Yer Ölçümlerinin Birlikte Analizi İçin Gerekli Düzeltmeler

Mehmet ÇAKAL

Daphan Ovası Sulama Tesislerinden Yararlanan Tarım İşletmelerinin Fiziki ve Sosyo Ekonomik Kaynaklı İşletme Sorunları ve Çözüm Olanaklarının Belirlenmesi

Okan DEMİR

Rekreasyonel Turizm Açısından Kop Dağı’nın Peyzaj Potansiyelinin Belirlenmesi

İşık SEZEN, Sevgi YILMAZ

Çiftçilerin Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin Kümeleme Analiziyle Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği

Emine İKİKAT TÜMER, Avni BİRİNCİ, Adem AKSOY