KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA, KENDİ İMZASINI TAŞIYAN BELGELER IŞIĞINDA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ERMENİ SORUNUNA BAKIŞI

Öz Millî Mücadelede, Ermeni meselesi önemli bir problemdi. Atatürk bu problemle 1919 yılında ilgilenmeye başladı. O bu konuda Adana, Samsun, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara’da pek çok belgeye imza attı. Bu belgeler telgraflar, mektuplar, raporlar, bildiriler ve nutuklardır. O bu belgeleri bizzat kendisi imzaladı ve bu problemi çözdü. Bu makalede, Atatürk’ün kendi imzasını taşıyan belgeler ışığında bu problemi nasıl çözdüğü ele alınacaktır.

Kaynakça

AKTAŞ, Refik Necdet, Atatürk’ün Bağımsızlık Savaşı Nasıl Başladı, İstanbul, Varlık Yayınları, Dilek Matbaası, Ekim 1973.

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Mart 1991, C.VII, S.20.

Atatürk Özel Arşivinden Seçmeler, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, Karayolları Genel Müdürlüğü Matbaası, 1981.

ATATÜRK, Mustafa Kemal, Nutuk, (Vesikalar), İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, Sekizinci Baskı,1967.

ATATÜRK, Mustafa Kemal, Nutuk, C.I, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, Onüçüncü Baskı,1973.

ATATÜRK, Mustafa Kemal, Nutuk, C.II, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, Ondördüncü Baskı,1981.

Atatürk’ün Milli Dış Politikası (Milli Mücadele Dönemine Ait 100 Belge) 1919-1923, Ankara, T.C.Kültür Bakanlığı, Milli Kütüphane Basımevi, 1994.

Atatürk’ün Söylev Ve Demeçleri I-III, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1989.

Atatürk’ün Tamim, Telgraf Ve Beyannameleri IV, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1991.

BAYAR, Celâl, Ben De Yazdım, İstanbul, Sabah Kitapçılık San. ve Tic. A.Ş. Basımevi, 1997, C.8.

BAYKAL, Bekir Sıtkı, Millî Mücadelede Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1986.

Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, İstanbul, Emek Matbaası, Nisan 1985, S.2.

CEBESOY, Ali Fuat, Millî Mücadele Hâtıraları, İstanbul, Vatan Gazetecilik ve Matbaacılık, 1953.

CEBESOY, Ali Fuat, Moskova Hâtıraları, İstanbul, Vatan Gazetecilik ve Matbaacılık, 1955.

Harb Tarihi Vesikaları Dergisi, Ankara, Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Basımevi, Haziran 1953, Yıl 2, S.4.

Harb Tarihi Vesikaları Dergisi, Ankara, Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Basımevi, Eylül 1955, Yıl 4, S.13.

Harb Tarihi Vesikaları Dergisi, Ankara, Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Basımevi, Aralık 1955, Yıl 4, S.14.

Harb Tarihi Vesikaları Dergisi, Ankara, Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Basımevi, Mart 1956, Yıl 5, S.15.

Harb Tarihi Vesikaları Dergisi, Ankara, Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Basımevi, Haziran 1956, Yıl 5, S.16.

Harb Tarihi Vesikaları Dergisi, Ankara, Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Basımevi, Eylül 1956, Yıl 5, S.17.

Harb Tarihi Vesikaları Dergisi, Ankara, Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Basımevi, Eylül 1959, Yıl 8, S.29.

Harb Tarihi Vesikaları Dergisi, Ankara, Genel Kurmay Basımevi, Eylül 1964, Yıl 13, S.49.

Harb Tarihi Vesikaları Dergisi, Ankara, Genel Kurmay Basımevi, Eylül 1980, Yıl 29, S.77.

Harb Tarihi Vesikaları Dergisi, Ankara, Genel Kurmay Basımevi, Mart 1966, Yıl 15, S.55.

KANSU, Mazhar Müfit, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1988.

KARABEKİR, Kâzım, İstiklâl Harbimiz, İstanbul, Emre Yayınları, Umut Kağıtçılık ve Matbaacılık, Ekim 1995.

ONAR, Mustafa, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları I, Ankara, G.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi Matbaası, 1995.

SARAL, Hulki - SARAL, Tosun, Vatan Nasıl Kurtarıldı, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, TİSA Matbaacılık, 1970.

SARIHAN, Zeki, Kurtuluş Savaşı Günlüğü I, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1993.

SARIHAN, Zeki, Kurtuluş Savaşı Günlüğü II, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1994.

SELEK, Sabahattin, Milli Mücadele (Ulusal Kurtuluş Savaşı), İstanbul, Uğur Matbaası, 1982.

Türk İstiklâl Harbi, Güney Cephesi, Ankara, Genel Kurmay Basımevi, 1966, C.IV.