EDEBÎ METİN VE ÖZELLİKLERİ

Öz Arapça “edeb”ten kaynaklanan edebiyat kelimesi, başlangıçta farklı anlamları olmakla birlikte daha sonra söz söyleme ve ifadeyle ilgili her türlü çalışmanın genel adı olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise dille gerçekleştirilen güzel sanat etkinliklerine ve eserlerine verilen genel addır. Burada asıl olan edebî metindir. Çünkü edebiyatla ilgili her türlü etkinliğin merkezinde edebî metin bulunmaktadır. Metin, cümlelerden oluşan, daha yerinde bir söyleyişle cümlelerle örülen bir anlatma ve anlaşma aracıdır. Edebi metin kendine özgü dili, gerçeklikle olan ilgisi, estetik yaşantı uyandırması, çok anlamlılığı, yazıldığı dönemi temsil etmesi, kendine özgü anlatma formlarına sahip olması gibi birçok niteliğe sahiptir.
Anahtar Kelimeler:

Edebi metin, edebiyat, metin

Kaynakça

İNCE,Özdemir, Şiir ve Gerçeklik, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul 2001, 230s.

_____, Yazınsal Söylem Üzerine, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul 2002.

MENGÜŞOĞLU, Takiyettin, İnsan Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1988.