DİVAN ŞİİRİNDE TARİH DÜŞÜRME GELENEĞİ VE YAHYA BEY'İN BİR KASİDESİ

Kaynakça

ÇAVUŞOĞLU, Mehmet;Yah yâ Bey Divanı, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakultesi yayınları, 1977.

Yahya Bey Divanı (S.27-31). KARABEY, Turgut; "İlk musanna tarih ve çözümü", İslami Edebiyat, 2. devre KAYA, İ. Güven; Dükaginzade Taşlıcalı Yahya Bey'in Sanatı, (basılmamış doktora tezi) Priştine, 1985, Yugoslavya..

MEB İslam Ansiklopedisi,C. 4 "ebced" maddesi, Haz. Weil S.2-3. MEB İslam Ansiklopedisi, C.10, "Sinan" maddesi, Haz. Oktay Aslanapa, s. 661. MEB İslam Ansiklopedisi, C.13, "Yahya Beğ" maddesi, Haz. Mehmet Çavuşoğlu, S.343-347. PALA, İskender; Divan Şiiri Sözlüğü, Ankara: Akçağ Yayınları, 1995.

Râmiz, Âdâb-ı Zürefâ, Haz. Sadık Er dem, Ankara, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Tahir-ül-Mevlevi, Edebiyat Lugati, İstanbul, Enderun Kitabevi, 1973.

YAKIT, İsmail; Türk-İslam Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme, İstanbul, Ötüken yayınları, 1992.