19. YÜZYIL TÜRK VE ALMAN TOPLUMLARINDA SOSYAL BELİRLEMECİLİĞE KISA BİR BAKIŞ

Öz 19. yüzyılda Avrupa toplumlarında sanayi alanında görülen yenileşme hareketleri, çağın düşünce alanında kaydettiği yeni oluşumlarla orantılı olarak tüm dünyayı ve toplumları etkilemiştir. Bu etkileşim toplumsal yapıya bağlı olarak gelişiminde ve yayılmasında birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu ortak etkileşim süreci toplumları, dış dünyayla bir polemiğe ve bir çatışmaya sürüklemiştir. Bu sorunsal sürtüşmeden ise sosyal yanı ağır basan bir Belirlemecilik’ten söz etmek yerinde ve kaçınılmaz olacaktır. Çalışmamızda sosyolojik bir yaklaşımla çağın insan figürlerinin sosyal toplumda özgün istekleri, yani sosyal belirlemeleri incelenmiştir.

Kaynakça

Gertrude Durusoy, “Die Freitodproblematik im epichen Werk H.Brochs”, Ege Üni. Edebiyat

Fakültesi Yay., İzmir 1982, s.6

AKI, Niyazi,(1960): “Y. K. Karaosmanoğlu”, İstanbul.

AKYÜZ, Kenan, (1990): “Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri”, İstanbul. İnkılap Kitabevi.

AYTAÇ, Gürsel, (1997): “Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi”, Ankara. Gündoğan Yay.

______________, (1990): “Çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler”, Ankara. Gündoğan Yay.

DURUSOY, Gertrude, (1982): “Die Freitodproblematik im epischen Werk H. Brochs”, İzmir. Ege Üni. Edebiyat Fak. Yay. No:15.

FLAUBERT, Gustave, (1982): “Madam Bovary”, (Çev. Nurullah Ataç- S. Esat Siyavuşgil), İstanbul. Remzi Kitapevi.

FONTANE, T. “Effi Briest”, Wilhelm Goldmann Verlag, München 1984

İLERİ, Selim, (1978): “Çağdaşlık Sorunları”, İstanbul.

KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri (1996), “Kiralık Konak”, 15.Baskı, İstanbul. İletişim Yayınları

KUDRET, Cevdet, (1987): “Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman”, cilt 2, İstanbul.

LÜTZELER, P. Michael, (1986): “Hermann Broch”, Frankfurt am Main. Suhrkamp Verlag.