Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yetişkinlerde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu’nun demografik değişkenlere, öfke ve öfke ifade tarzına göre incelenmesi

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi1
Görüntülenme :
536
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı, yetişkin örneklemde DEHB’nin demografik değişkenler ile öfke ve öfke ifade tarzına göre incelenmesidir. Araştırma tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2010-2011 güz yarıyılında Kafkas Üniversitesi pedagojik formasyon programına devam eden lisans mezunu bireyler oluşturmaktadır (n=190). Katılımcıların yaş ortalamaları 25’tir. Veri toplama araçları olarak, Kişisel Bilgi Formu, Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Ölçeği ve Sürekli Öfke - Öfke İfade Tarzı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, DEHB alt ölçeklerinde üst düzeyde en sık görülen DEHB alt boyutunun dikkat eksikliği olduğu görülmüştür. Genel toplamda, üst düzey DEHB’nin oranı
%3.7’ dir. DEHB, Sorun alt ölçeğinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermiştir. Kadınların sorun davranışları erkeklere göre daha çok sergiledikleri görülmüştür. Gerek alt boyutlarda gerekse toplam puanda medeni duruma ve sigara kullanımına göre anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Alkol kullanımı ise,
 alt ölçeğinde anlamlı bir farklılık göstermiştir. Ailede psikolojik bir rahatsızlığın olup olmaması ile dikkat eksikliği alt boyutunda anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Katılımcıların dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, sorun alt boyutları ile DEHB toplam puanları ile sürekli öfke, içe yönelik öfke ve dışa yönelik ile anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Öfke kontrol puanları gerek DEHB alt boyutlarında gerekse toplam puanda anlamlı bir ilişki vermemiştir.

Özet İngilizce :

The main object of this research is an analysis of ADHD according to Demographic Variables, Anger and Anger Expression among Adult samples. Survey searching model was used in this research. The participants of this study graduated from the University BA program and ongoing pedagogical formation program in 2010-2011 fall semester (n = 190). Their average age was 25. The personal information derived from Adult Attention Deficit Hyperactivity Scale and Trait Anger, and Anger Expression Scale was used as data collection tools. According to results of this study, as a subscales of ADHD, attention deficit had the most common and high level in the samples. In general sample, ratings of high level ADHD were %3. In this
research it was found that there was a significant difference between male and female participants in ADHD Problem subscale. In addition, analysis of the ADHD Problem subscale data indicated that the Female participants were significantly more problem than the Male participants. There were no differences between
marital status and smoking on the subscale and total point. On the problem subscale, in terms of Alcohol use, there were significant differences between the groups. Presence or absence of psychological disorder in the family with the attention deficit subscale showed a significant difference. It was found out that there weresignificant relationship between Participants’ attention deficit, hyperactivity points and ADHD sub-scale of the problem with total scores of trait anger and anger in and anger out. Anger control scores did not have a meaningful relationship with subscales and total score of ADHD.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :