TÜRKİYE’DE AR-GE & İNOVASYON HARCAMALARININ GELİŞİM SÜRECİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

Bu çalışmanın amacı, özellikle son yıllarda gittikçe önem kazanan İnovasyon kavramını açıklamak; bilim, teknoloji ve inovasyon faaliyetleriyle önemli başarılar elde etmiş Doğu Asya ülkelerini ve başarılarını değerlendirmek ve de bu faaliyetlerin Türkiye’deki gelişim sürecini incelemektir. Çalışmanın bir diğer amacı da Türkiye’de Ar-Ge & inovasyon yatırımlarının doğal sonucu olan patent başvuru rakamlarını ve patentlemedeki mevcut durumu ele almaktır. Çalışmadan elde edilen bulgular, Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon harcamalarının yeterli düzeyde olmadığını, bunun yansıması olan patent başvuru ve kabul sayılarının çok düşük seviyelerde olduğu sonucunu göstermektedir.

DEVELOPMENT PROCESS OF R&D -INNOVATION EXPENDITURES IN TURKEY AND ITS IMPACT ON ECONOMY

The aim of this study is to explain the concept of innovation that gain importance, and evaluate the success of East Asian countries those had important achievements on innovative,scientific and technological activities , and assess the development process of these activities in Turkey. The next aim of the study is to discuss the present situation of applications for patent and patentings that is the outgrowth of R&D and İnnovation investments. As a outcome of the study , we observe that the R&D and innovation expenditures is not sufficent in Turkey , and due to this reason the number of applications for patent and patentings very low in Turkey.

Kaynakça

ALTIN, Onur ve KAYA,A.Ayşen, Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensel İlişkinin Analizi [online], Ege Akademik Bakış, http://www.izmirkumelenme.org/phocadownload/ayen%20kaya-onur%20altn.pdf, [Erişim Tarihi: 10.03.2014].

BAYHAN, B. Deniz, 2004, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kozan Ofset, Ankara, ISBN 975-395-766-1.

DANİELE A., ve ÅKE L. B, 2007, The Globalizing Learning Economy, Oxford University Press is a department of the University of Oxford It furthers the University's objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide in Oxford New York.

DEMİR, Haldun, 2010, Ekonomik Büyüme Verimlilik ve Rekabet, Etap Yayınevi, İstanbul. KAYKAYOĞLU, C. Ruhi, 2009, Tasarım, Ar-Ge ve İnovasyon İçin Nasıl ve Nereden Başlanmalı?, Çerçeve Dergisi, yıl: 17, sayı:52, ,İstanbul.

KORKMAZ, Suna,Türkiye’de Ar-Ge Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Var Modeli İle Analizi[online],, Journal of Yaşar University, http://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2012/08/1_SunaKorkmaz.pdf , [Erişim Tarihi: 25.12.2012].

KOZLU, Cem, 2003,Türkiye Mucizesi İçin Vizyon Arayışları ve Asya Modelleri, İş Bankası Kültür Yayınları 6. basım, İstanbul.

METCALFE, Stand, The Economic Foundations Of Technology Policy: Equilibrium And Evolutionary Perspectives [online], http://www2.sa.unibo.it/summer/testi/1_mariotti/metcalfe.pdf , [Erişim Tarihi: 2013]

MÜSİAD, 2012,Küresel Rekabet İçin Ar-Ge ve İnovasyon Stratejik Dönüşüm Önerisi, MÜSİAD Araştırma Raporları: 76, Pelikan Basımevi, İstanbul

PABLOS P.O. ; LEE W. B. ve ZHAO J., 2011, Regional Innovation Systems and Sustainable Development: Emerging, Technologies Harbin Institute of Technology, New York.

SAYGILI, Şeref, Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Dünyadaki Konumu [online], http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tarih/tr/saygilis/bilgieko.pdf,[Erişim Tarihi:20.01.2014]

SCHUMPETER, Joseph A., 2010,Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi, Çev: Hasan İlhan, Alter Yayıncılık, Ankara.

SÖNMEZ, Atilla, 2003, Doğu Asya Mucizesi ve Bunalımı Türkiye İçin Dersler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2.Baskı, İstanbul.

TAYMAZ ,Erol, Ulusal Yenilik Sistemi Türkiye İmalat Sanayinde Teknolojik Değişim ve Yenilik Süreçleri (8.Bölüm) [online], http://www.inovasyon.org/html/kitap.htm [Erişim Tarihi:11.09.2014].

YUSUF, Shahid; WANG,Shuilin ve NABESHİMA Kaoru, 2005, Fiscal Policies For Innovation [online], World Bank, http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/FiscalPolicies_forInnovation.pdf , [Erişim Tarihi: 01.09.2014].

ÇAVUŞOĞLU, Ali, 2010, Patentle Kazanmak, Fazilet Neşriyat 1. Baskı, İstanbul. OĞUZKAN, Mustafa, Türkiye ve Dünya’da Patent [online] , http://www.pglobal.com.tr/patent_w.pdf , [Erişim Tarihi: 20.12.2011]

FREEMAN, Chris ve SOETE , Luc, 2004, The Economics of Industrial Innovation (Yenilik İktisadı) ,Çev: Ergun Türkcan, TUBİTAK yayınları Araştırma Dizisi: 2, 5.basım, Ankara.

MERCAN, Birol ; GÖKTAŞ ,Deniz ve GÖMLEKSİZ, Mustafa, 2011, Ar-Ge Faaliyetleri ve Girişimcilerin İnovasyon Üzerindeki Etkileri: Patent Verileri Üzerinde Bir Uygulama, Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi , Cilt: 7, Sayı: 2, s. 27-44.

Main Science and Technology Indicators, OECD Science, Technology and R&D Statistics , http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/gross-domestic-expenditure-onr-d-2013-1_rdxp-table-2013-1-en , [Erişim Tarihi: 24.09.2014]

OECD, 1991, Technology and Productivity: The Challenge for Economic Policy, 22. Cilt, Paris, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG,[ErişimTarihi: 24.09.2014] http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=8 ,[ErişimTarihi: 24.09.2014] http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/istatistik/patent/Patent_basvuru_illere_gore_dagilim.pd f, [Erişim Tarihi: 20.09.2014]