Tüketicilerin Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Farkındalıkları Üzerinde Viral Pazarlama Uygulamalarının Etkisi

Öz          Viral pazarlama, internet üzerinden ağızdan ağıza iletişim olup, son derece güçlü ve etkili bir pazarlama stratejisidir. Viral pazarlama sosyal ağları kullandığından, işletmelerin potansiyel müşterilerine ve kullanıcılarına hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde ulaşmalarını sağlamaktadır.       Sivil Toplum Kuruluşları toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirme görevi üstlenen, üyelerini gönüllülük  usulüyle alan kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. Sivil Toplum Kuruluşları sosyal, kültürel, coğrafi konum, ekonomik, siyasak farklılıklae sonucunda yerel, bölgesel ve uluslararası boyutta gelişim göstermekte olup, toplumsal düzene fayda sağlamaktadır.         Bu çalışmada her geçen gün önemi giderek artan Sivil Toplum Kuruluşların tüketicide oluşturdukları farkındalık düzeyi ve bu farkındalık üzerinde viral pazarlama uygulamalarının etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Sivil Toplum Kuruluşlarının farkındalık yaratmalarında Sivil Toplum Kuruluşlarına duyulan güven, Sivil Toplum Kuruluşlarının itibarı, iletişimi ve tüketicilerin Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik ilgilenimi etkilidir. Ayrıca Sivil Toplum Kuruluşlarının viral olarak yayınladıkları mesaj içeriğinin bilgilendirici olması farkındalık yaratmada etkilidir.

Kaynakça

Alakuşu, Ş. (2013). Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya Uygulamaları ve Viral Pazarlama, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Altınbıçak, O.(2016).Sosyal Medyada Yayılan Olumsuz Viral Pazarlama (E-WOW) İletilerinin Paylaşımında Benliğin Etkisi. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ardahan, F. (2010). “Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkin Yönetimi İçin Stratejik İşbirliği ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Suna-İnan Kıraç Antalya Eğitim Park Örneği”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, VII/2, 210-233.

Argan, M. ve Tokay A. M. (2006). “Viral Pazarlama veya İnternet Üzerinde Ağızdan Ağıza Reklam: Kuramsal Bir Çerçeve”,Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, VI/2, 231-249.

Aslan, S. (2010). “Sivil Toplum ve Demokrasi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, XV/2, 357- 374.

Avcı, M. (2007). Yönetişim Çerçevesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının, Değişen Rolü ve Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme: Isparta İli Örneği, ( Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bennett, R. ve Gabriel, H. (2003). Image and Reputational Characteristics of UK Charitaba Organizations: An Empirical Study Corporate Reputation Review, 6(3): 276-289.

Biter, G. (2014). Sivil Toplum Kuruluşlarında Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Duyurumunda Sosyal Medya Kullanımının Stratejik Önemi. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Boşgelmez, G. (2012). Sivil Toplum Kuruluşlarında Güven ve Gönüllülük Açısından Sosyal Sermayenin Değerlendirilmesi: Isparta Örneği.(Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi),Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Cruz, D. ve Fill, C. (2008). “Evaluating Viral Marketing: Isolating the Key Criteria”, Marketing Intelligence and Planning, XXVI/7, 743-758.

Çabuk, D. (2015). Sivil Toplum Kuruluşlarının İtibarı: Türkiye’ye Yönelik Bir Örnek Geliştirme Çalışması. (Yayımlanmış Doktora Tezi) Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.( Demir, K. A. (2014). “Merkeziyetçi Yönetim Kıskacında Sivil Toplum Çıkmazı”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 41, 61-69.

Dondurucu, Z. B. (2014). Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Medya Üzerinden Halka İlişkiler Çalışmaları. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Esen, H. (2014). ''Sivil Toplum Kuruluşlarında İletişim''. Erişim Tarihi 15 Ocak 2019 http://www.ihhakademi.com/wpcontent/ uploads/ 2014/01/STKlarda- iletisim.pdf.

Gil-Or, O. (2010). “Building Consumer Demand by Using Viral Marketing Tactics Within an Online Social Network”. Advances Management, III/7, 7-14.

Gülmez, M. (2011). “İnternet Üzerinde Ağızdan Ağıza Pazarlama Uygulama Örnekler İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, II/1, 29-36.

Gülsünler, M. E. (2014). “Siyasal İletişimde Viral Pazarlama: Kuramsal Bir Çerçeve”. Selçuk İletişim, VIII/3, 76-91.

Haşlak, İ. ve Gülener, S. (2006). Sosyal ve Siyasal Düşüncede Sivil Toplum Tartışmaları ve Toplulukçu Düşüncede Topluluk,Birey ve Devlet Anlayışı III. Uluslararası STK’lar Kongresi: STK-Özel Sektör- Devlet Etkileşimi Bildiriler Kitabı, 3-8.

İnal, M. E. ve Biçkes, D. M. (2006) “Kâr Amaçsız Kuruluşların Sorunlarının Çözümün Pazar Yönlülük Teorisi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26, 45-65.

Kahraman, M. ve Tamer, M. (2016). “Bölgesel Kalkınmada Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü”. International Journal of Academic Value Studies, II/3, 170-178.

Kakoolaki, N. (2018). Viral Pazarlama ve Marka Bilinirliği: İran Banka Müşterileri Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karaca, Y. (2010). Tüketici Satın Alma Karar Sürecinde Ağızdan Ağıza Pazarlama. İstanbul. Beta Basım Yayın Dağıtım.

Lekhanya, L. M. (2014). “The Impact of Viral Marketing on Corporate Brand Reputation.'' International Business&Economics Research Journal, XIII/2, 213-230.

Lindgreen, A. ve Vanhamme, J.(2005). Viral Marketing: The Use of Surprise, Advances in Electronic Marketing, IGI Global.

Özer, M. H. (2008). “Günümüz İtibariyle Sivil Toplum Kuruluşlarının İktisadi ve Sosyal Fonksiyonları”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, VII/26, 86-97.

Öztürk, M. C.; Şardağı, E. (2018). “Kurumsal Kimlik Aracı Olarak Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Üzerine Bir Değerlendirme”, İletişim, 28, 115-141.

Richardson, M. ve Domingos, P. (2002). “Mining Knowledge-Sharing Sites for Viral Marketing”. Proceedings of the Eighth ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 61-70.

Rogers, H. ve Morris, T. (2003). An Overview of The Development and Validation of The Recreational Exercise Motivation Measure (REMM). Copenhang, Denmark. Xlth Europe Congress of Sport Psychology. Congress Proceeding Book, 144.

Samsunlu, G. (2016). Sosyal Medya Akımıyla Gelişen Viral Pazarlama ve Ice Bucket Challenge Viral Kampanyasına Yönelik Bir Araştırma. (YayımlanmışYüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Sarstedt, M. ve Schloderer, M. P. (2010). Developing a Measurement Approach for Reputation of Non- profit Organizations, International Journal Of Nonprofit and Voluntery Sector Marketing, 15: 276-279.

Skrob, J. R. (2005). Open Source and Viral Marketing, Austria: University of Applied Science Kufstein.

Traylor, M. ve Joseph, B. (1984). ''Measuring consumer involvement in products''.Psychology and Marketing, 1(2), 65-77.

Torlak, Ö. ve Tiltay, M. A.; İşlek, M. S.; Ay, U. (2017). “Türkiye’de Kâr Amaçsız Örgütlerde Pazarlama Çalışmaları (1999-2015): Merkez Çevre İlişkisi Bağlamında Mevcut Durum ve Yönelimler”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,Pazarlama Kongresi Özel Sayısı 171-188.

Türköne, M. (2013). Siyaset, Etkileşim Yayıncılık, İstanbul.

Uslu, A. T. ve Marangoz, M. (2008). “Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma” Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, X/1,109-137.

Uzunal, B. ve Uydacı, M. (2010). “Sağlık Kurumlarında Ağızdan Ağıza Pazarlama ve Bir Pilot Çalışma”, Öneri, IX/34, 87-95.

Wang, Q. ve Chen, W.; Liang, Y. (2011). ''The Effects of Social Media On College Students''. Research & Analysis. [Available online at: http://scholarsarchive. jwu.edu/mba_student/5], Retrieved on June 06

Wilson, J. R. (2000). Word of Mouth Marketing Over the Long Run, John ,Wiley, New-York.

Yıldırım, M. (2003). “Sivil Toplum ve Devlet”, C. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, XXVII/2, 226-242.

Yoo, B. ve Donthu, N. (2001). Developing and Validating MultiDimensional Consumer Based Brand Equity Scale. Journal of Business Research, Vol:52, No:1,1-14.

Yüksel, N. (2015). İnsan Hakları Odaklı Sivil Toplum Kuruluşlarının Bilinirliğinin ve Kamuoyu Oluşturmasının Alternatif Medya Kapsamında İncelenmesi. (Yayımlanmış Yüksek Lisan Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.