Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarih bölümünde okuyan öğrencilerin bilgi kaynaklarına ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Atatürk üniversitesi1
Görüntülenme :
354
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, tarih bölümünde okuyan öğrencilerin bilgi kaynakları ve bu kaynakları kullanmalarına yönelik görüşlerini tespit etmek amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki üniversitelerin tarih bölümünde okuyan öğrenciler, örneklemini ise dokuz üniversitenin tarih bölümü 4. sınıflarında okuyan 217 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelindedir. Konu ile ilgili literatürden faydalanılarak kuramsal temeller oluşturulmuştur. Verilerin toplanması amacı ile bir anket formu geliştirilmiştir. Konu ile ilgili elde edilen bulgular, SPSS programı yardımıyla tablolar halinde yorumlanmıştır. Analizlerde, varyans testi, t testi değerlerine, görüşler arası farkların anlamlılık düzeyine, serbestlik derecesine yer verilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler ışığında, son bölümde konu ile ilgili birtakım önerilere gidilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study was conducted to determine opinions of the students studying history on knowledge sources and their use. The population of the study was the history department students in Turkish universities, and the sample of the study included 217 4th grade students studying history at nine Turkish universities. The study is in scanning model. Theoretical basis was formulated making use of relevant literature. A questionnaire was developed to collect data. The findings gained about the matter were interpreted in tables with the help of SPSS program. Analyses included variance test, t test values, significance test and independence degree of differences between opinions. In the light of the findings gained from the study, some suggestions about the matter were made in the conclusion section.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :