Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisi

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
472
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde, 2009–2010 güz döneminde öğrenim gören sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri kullanılmıştır. Araştırma ile sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile cinsiyet, yaş ve sınıf seviyesi arasında bir ilişki olup olmadığı analiz edilmiştir. Verilerin analizinde frekans, yüzde ve ki-kare kullanılmıştır. Araştırma bulguları sosyal bilgiler öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun (%76) özümseme (%38) ve ayrıştırma (%38) öğrenme stillerine sahip olduğunu; öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin yaş ve sınıf değişkenine göre farklılaşırken cinsiyete göre belirgin bir farklılık göstermediğini ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

This research was conducted to find out learning styles of prospective social studies teachers at the Department of Primary Education in Faculty of Education in Ondokuz Mayıs University in 2009–2010 academic year. In order to collect data "Personal Information Form" and "Kolb's Learning Styles Inventory" were used. The research focused on whether any difference exists between learning styles of prospective social studies teacher, and their genders, ages and year in college. Frequency tables, percentiles, and chi-square analysis were employed for the data analysis. The results showed that the majority of prospective social studies teachers (% 76) preferred assimilating (% 38) and converging (% 38) learning styles. The results also demonstrated that significant difference exists among prospective teachers learning styles according to their age and year in college; however no difference exists depends on prospective teachers genders.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :