Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmeni adaylarının lisansüstü eğitime olan tutumları (fırat, erzincan ve inönü üniversitesi sınıf öğretmenliği abd örneği)

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi1, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim ABD2
Görüntülenme :
477
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının lisansüstü eğitime olan tutumlarının cinsiyet, mezun olunan lise türü, aile gelir durumu ve baba öğrenim durumu değişkenleri açısından belirlemektir. Çalışma grubunu 2008-2009 akademik yılında Fırat, İnönü ve Erzincan Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 140 kız, 172 erkek olmak üzere toplam 312 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada nicel ve nitel verilerin kullanıldığı karma desenli bir yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın verileri kişisel bilgi formundan ve lisansüstü eğitime ilişkin tutum ölçeğinden oluşmuştur. Ölçekteki veriler SPSS 15.0 paket programında frekans, aritmetik ortalama ve yüzde dağılımı teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Ayrıca korelasyon çözümlemesi de yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin baba öğrenim durumu dışında cinsiyet, mezun olunan lise türü ve aile gelir durumu değişkenleri açısından lisansüstü eğitime olan tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmüştür. Genel olarak öğrencilerin lisansüstü eğitime olan tutumlarının olumlu olduğu, ancak tutum puanlarının yüksek olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca ortaya çıkan bu anlamlı farklılıkların nedenlerini ortaya koymak için öğrenciler ile yarı- yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine attitudes of classroom teacher candidates to graduate education in terms of variables such as sex, graduated school type, family income and educational status of fathers. The study consists of 312 candidates including 140 female and 172 male attending to Primary Education Departments in Fırat, İnönü and Erzincan Universities in the 2008-2009 academic years. In the research a mixed method pattern consisted of quantitative and qualitative data was conducted. The research data was consisted of personal information and relating to scale of attitudes toward the graduate education. The datas on scale were analyzed using frequency, mean, percentage distribution techniques. Moreover, correlation analysis was performed. According to research findings, except for educational status of father, significant differences were found statistically among attitudes in terms of sex, school type and family income variables. In general the attitudes of students to graduate education were positive, but scores weren’t high. Moreover, semi-structured interviews were conducted with students in order to determine the causes of these significant differences.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :