Üniversite Öğrencilerinin Elektronik Ticarete İlişkin Tutum ve Kaygılarının Ölçülmesi
Mehmet KARAHAN,Zafer YILDIRIM

20 7

Öz Dünya genelinde hızlı bir şekilde artmakta olan internet kullanımı, hayatın hemen hemen her alanında kendini gösterdiği gibi ticarette de birçok değişim yaşanmasına sebep olmuştur. Alışverişlerin dijital ortamlarda çevrimiçi yapılması olarak tanımlanan elektronik ticaret; Dünya’nın herhangi bir yerindeki tüketicilerin internet üzerinden alışverişlerini güvenli olarak, zaman kısıtlaması olmaksızın, az maliyetle yapabilmeleri ve daha fazla çeşit ürüne ulaşabilme gibi avantajlar sebebiyle hızla yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin e-ticarete ilişkin tutum ve kaygılarını ölçmek ve belirlenen sorunlara çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni Fırat Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin tamamı olup farklı fakültelerden seçilen 385 kişilik öğrenci grubu örneklemi oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında ilgili yazından yararlanılarak yazarlar tarafından geliştirilmiş bir anket kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; e-alışveriş sayesinde öğrencilerin daha fazla ürün seçeneğine ulaşabildikleri, internetteki ürünlerin mağazadakilere göre daha ucuz olduğu, gizlilik arz eden ürünlerin satın alınmasının daha kolay olduğundan tercih edildiği belirlenmiştir. Ayrıca öğrenciler, alışveriş sırasında kimlik bilgilerinin istenmesinden, alışverişlerde kredi kartı bilgilerinin istenmesini riskli bulmakta ve kaygılanmaktadırlar.
Anahtar Kelimeler: Elektronik ticaret, İnternetten alışveriş, Çevirimiçi alışveriş, Öğrenci tutum ve kaygısı
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

AĞAÇ, Saliha ve SOLAK Özgören, Cansu (2016). Üniversite Öğrencilerinin Online Giysi Alışveriş Davranışlarını İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 36, s.141-151.AKÇI, Yavuz ve GÖV, Sabiha, (2015). Tüketicilerin E-Ticaret Algılarının İncelenmesi Gaziantep ve Adıyaman Örneği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, Sayı 13, Burdur, s.414-417ALİYEVA, Besti (2017), Elektronik Ticaret: Dünyadaki Gelişmeler ve Azerbaycan Açısından Bir Değerlendirme, The Journal of International Scientific Researches, Cilt:2, Sayı:4, s.31-42ARI, Erkan; YILMAZ, Veysel ve DOĞAN, Murat (2015). Üniversite Öğrencilerinin İnternet Üzerinden Alışverişlerine İlişkin Tutum ve Davranışların Önerilen Bir Yapısal Eşitlik Modeliyle Araştırılması, Celal Bayar Üniversitesi İİBF,Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 2, s.385-399, Manisa.AYDIN, Serdar ve DERER, Ezel (2015). E-Ticarette Güven Unsurunun Müşterilerin Satın Alma Davranışlarına Olan Etkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 21, 127-151.ÇAKIRER, Mehmet Akif ve KÖKSU, Mehmet, (2015), Yöresel Ürünlerin E-Ticaretten Pazarlanmasının Bölgesel Kalkınmaya Etkisi ve Örnek Bir Proje: www.yerindengeldi.com, 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Fırat Kalkınma Ajansı, Bingöl.DAL, Vedat ve ÖZBEK, Ahmet, (2006), Avrupa Birliği ve Türk Hazır Giyim Sanayiindeki E-Ticaret Uygulamalarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi, Marmara Üniversitesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 18, s.106-110.DEMİREL, Hüsne (2010). Üniversite Öğrencilerinin Elektronik Alışveriş Hakkındaki Görüşleri. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (3), 119-134.ESER, Levent Yahya ve POLAT, Sedat (2014). Elektronik Ticaretin Transfer Fiyatlandırmaya Etkisi, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 23, s.55.KALAYCI, Cemalettin, (2008), Elektronik Ticaret ve Kobilere Etkileri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü, Dış Ticaret Programı, International Journal of Economic and Administrative Studies, Cilt:1, Sayı:1, s.140-142.KARABAŞ, S. (2018). E-Ticaret ve Üniversite Öğrencilerinin Elektronik Ticarete İlişkin Tutum ve İlgilenim Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Alan Araştırması, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 68 Temmuz-Ağustos 2018, Celalabat-Kırgızistan.KIZILYALÇIN, D. Ali ve GÜRDİN, Bahar (2017). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bakış Açısıyla E-Ticaret Ve Güvenilirliği: Kuyucak MYO Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (21), (Özel Sayı), 2017 Ekim, s.175-190.KOLTAN, Şebnem (2007), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Elektronik İşletme Uygulamaları: Bartın Örneği, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 9, Sayı 3, s.99-101KÖKSAL, Yüksel (2015). İnternet Bağımlılığı İle İnternetten Alışveriş İlişkisi Üzerine Bir İncelenme; Üniversite Öğrencileri Uygulaması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (12), 117-130.OMARLİ, Sevinj (2016). Elektronik Pazarlamanın Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi, Türkiye’de Üniversite Öğrencileri Arasında Uygulama. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 1 (3), 91-109.ÖNGÖREN, B. (2005). Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Elektronik Ticaretin Kullanımı ve İstanbul Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Muğla.ÖZ, S. (2004). Devletlerin Vergilendirme Yetkileri Sınırının E Ticaret Açısından Değerlendirilmesi, Maliye Dergisi, 147: 90-100.ÖZBEK, Ahmet (2018). Genç Tüketicilerin İnternetten Giysi Alışverişinin Analizi: Sinop Üniversitesi Öğrencilerine Bir Uygulama. Verimlilik Dergisi, Sayı: 4, s.135-152.SİLKÜ, H. Aydan (2009). İletişim Fakültesi Öğrencilerinin İnternetten Alışverişe Yönelik Tutumları. Journal of Yaşar University, 4 (15), 2281-2301.ULUÇAY, U. (2012). Dünyada ve Türkiye'de E-Ticaret: Tüketicilerin İnternet Üzerinden Alışveriş Alışkanlıkları Üzerine Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Ankara.YÖRÜK, Durmuş ve DÜNDAR, Süleyman (2011). Tüketicilerin İnternetten Alışveriş Yapma Olasılıklarının Lojistik Regresyon Yöntemiyle Tahmini. Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, s.451-462.

Mehmet KARAHAN,Zafer YILDIRIM