OKULÖNCESİ DÖNEMDE, ÇOCUĞUN GELİŞİMİNDE MÜZİĞİN ÖNEMİ

Öz 21. yüzyılda eğitim alanında ortaya çıkan yeniliklerin, çocuk eğitimi ve gelişiminde kullanılan metod ve yaklaşımlardaki en önemli yansıması sanat eğitiminde görülür. Müziğe doğuştan yeteneği ve ilgisi olan çocukları sanata yönlendirmek için eğitim kurumlarında sistematik çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışma, okulöncesi dönemde müziğin önemini ortaya koymak, müziğin çocuklar üzerindeki etkisini kullanarak okul öncesi programlarını zenginleştirmek, müziğin yerini belirlemek ve müzik sanatını bu kurumlarda sevilir hale getirmenin yollarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu alanda yeni bir yaklaşım ortaya koymak için literatür taraması yapılmış, çocuk gelişimi ile ilgili yayınlarda ve araştırmalarda kişilik gelişimi kavramı son zamanlarda ön plana çıkmaya başlamıştır. Böylece bu alanda sanatsal aktivitelerin önemi tartışmaya açılmıştır. Bu noktadan hareketle müzik eğitiminin, çocuk eğitiminde önemli bir role sahip olduğu müzik ve eğitim bilimi çevrelerince kabul edilmiştir.