Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul profili araştırması (kars ili örneği)

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi1 Dicle Üniversitesi2, Kafkas Üniversitesi3 Kafkas Üniversitesi4
Görüntülenme :
342
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı Kars il ve ilçe merkezlerindeki ilköğretim okullarının fiziksel özelliklerini belirlemek ve temel sorunlarını ortaya çıkarmaktır. Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. a)Kars’taki ilköğretim okullarının fiziksel özellikleri nasıldır? b)Kars’taki ilköğretim okullarının temel gelir kaynakları nelerdir? c) Kars’taki ilköğretim okullarının en önemli sorunları nelerdir? İlköğretim okullarının betimsel özellikleri ve temel sorunlarını belirlemeyi amaçlayan bu araştırma tarama modelinde ve nicel araştırma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Kars il (Belediye sınırlarında) merkezi ve 7 ilçe (Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Selim, Susuz ve Sarıkamış) merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 107 ilköğretim okulu yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Okul Profili” anketi kullanılmıştır Araştırmada okulun betimsel özelliklerinin tespiti için yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda Kars’taki okulların %74,8’inde ise hiç spor salonu olmadığı, %6,6’sı okullarında bilişim teknolojisi sınıfının “bulunmadığını” ifade etmişlerdir. Okul yöneticilerinin %28,3’ ü okullarında fen laboratuvarının “olmadığını”, %33,01’i “var olduğunu ancak yetersiz” olduğunu belirtmiştirler. Kars’ta görev yapan okul yöneticileri okulların temel gelir kaynağı olarak; ilk sırada veliler, ikinci sırada hayırsever vatandaşlar ve üçüncü sırada kantin gelirleri olduğunu ifade etmişlerdir. Kars’taki okul yöneticilerine göre eğitimin okulların en önemli sorunu “fiziksel sorunlar”, ikinci önemli sorun “toplumun eğitime bakışı”, üçüncü önemli sorun “öğretmen yeterliliği ve ekonomik yetersizlik” ve dördüncü önemli sorun ise eğitim sisteminden kaynaklanan sorunlardır.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to find out the basic problems and the physical features of primary schools in the district and centre of Kars city. To achieve this goal the answers are seeked for the following questions. a) What are the physical features of primary schools in Kars. b) What are the main income sources of primary schools in Kars? c) What are the most important problems of the primary schools in Kars? This study which aims to find out descriptive features and basic problems of primary schools; carried out in survey and quantitative research techniques are used. The universe of this research is made up of 107 school managers who work in Kars city centre and seven district (Akyaka,Arpaçay, Digor, Kağızman, Selim, Susuz and Sarıkamış). “The School Profile” questionnaire which is developed by the researcher, is used as a data collecting tool. To find out the descriptive features of the school; percent value,frequency, artihmetic mean and Standard deviation vaules are used. As a result of this research the school managers said %74.8 of the primary schools in Kars have no gym and %6.6 have no informatics and technology classes. The %28.3 of the school managers stated that “there is no science lab in their school” and %33,01 said “there is a science lab but it is insufficient” The school managers in Kars also noted that as a main income source; first the parents, second; benefactor citizens and thirdly income from the school cafeteria. According to the school managers in Kars the most important problem of the schools is “physical problems”, secondly “ the view of the community for education” and thirdly” the teacher competence and financial deficiency and lastly the education system oriented problems.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :