Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlik uygulaması dersinde öğrenme-öğretme sürecinin cinsiyet açısından değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K.Karabekir Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
525
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, Eğitim Fakültelerindeki Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Programında yer alan öğretmenlik uygulaması dersinin öğrenme-öğretme sürecinin cinsiyet açısından değerlendirilmesidir. Araştırmanın evrenini Eğitim Fakülteleri, örneklemini ise, her coğrafi bölgeden karakteristik özelliğini taşıyan 7 üniversitedeki Eğitim Fakülteleri ve o ilde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan ilköğretim okullarındaki uygulama öğretmenleri oluşturmaktadır. Bir betimsel çalışma olan bu araştırmada, tarama (survey) modeli kullanılmıştır. İlgili literatürden yararlanılarak kuramsal temeller oluşturulmuştur. Verilerin toplanması için, öğretmen adayı, öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni için ayrı olarak anket formları geliştirilmiştir. Araştırma sonunda ulaşılan bulgular, SPSS (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı)ile analiz edilerek tablolar halinde yorumlanmıştır. Yapılan analizlerde; t testi istatistik tekniği kullanılmıştır. Son bölümde ise, araştırmanın sonuçları verilerek, önerilere gidilmiştir.

Özet İngilizce :

This aim of this study is evaluated Teaching Practice Course Faculties of Education in Primary School Teaching Department in view of teaching-learning by sex perspective. The area of the study includes Faculties of Education; the samples include Faculties of education with typical geographical features of each region and teachers of teaching practice in schools belonging to Ministry of Education in those cities. In this theoretical study, survey method was used. The theoretical basis is established utilizing the related literature. In order to collect data, separate questionnaire forms were developed for teacher candidates, members of faculties and teachers of teaching practice. The findings analyzed and tabulated with SPSS (Social Sciences Statistical Program). In the analyses, t test statistical techniques were used. The last chapter includes the results of the study and suggestions related to the study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :