Meslekî Müzik Eğitimi Veren Kurumlarda Kullanılan Ud Metodları Üzerinde Karşılaştırılmalı Bir Çalışma

Öz Bu makalede, bugün itibarı ile meslekî müzik eğitimi veren kurumlarda kullanı- lan ud metotları, içerikleri açısından ele alınmış, vücudun pozisyonu, el ve mızrabın kullanılışı, mızrap kullanımı, kullanım bölgeleri, parmakların kullanımı, pozisyon eğitimi, süslemeler, süsleme örnekleri ve çeşitli seslendirme tekniklerinin öğretimi, süslemelerin ve icra tekniklerinin kullanımdaki sıralanışı, makamların anlatımı, makam sıralaması, metot yöntemleri, etütlerin birbirleri ile ilişkisi, gibi başlıklar esas alınarak mukayese edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma ile mevcut ud metotlarındaki benzerlik ve farklılıkların tespiti hedeflenmiş olup, ud eğitiminde ortak tavra ulaşmak amacı taşınmıştır.

Kaynakça

Akdoğu, Onur (1992). Ud Metodu, İzmir.

Atasoy, M. Ulaş (2005). Kaval Eğitim Sürecinin 1. Yılında Kullanılan Öğretim Yöntem Ve Tekniklerin İncelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi.

Can, M. C., Can, N. (1995). “Tarih İçinde UD”, Milli Folklor Dergisi, İstanbul. Günay, Edip (1982). “Türk Musikisinde Köklendirilmiş Çalgı Metotları Hazırlamada Karşılaşılan Güçlükler”, IV. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, Eylül, İstanbul.

Güngör, Sevgican (2009). Ud Metodu, Ankara.

Kaçar, Yahya Gülçin (2005). Ud Metodu, Ankara: Yurt Renkleri Yayınevi. Oter, Tolga (2009). “Geçmişten Günümüze Ud Yapımcıları ve Ud Yapımında Kullanılan Yöntemler”, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı: 27, Konya.

Tanrıkorur, Cinuçen (t.s.). Ud Metodu (Basılmamış). Targan, Ş. Muhiddin (1995). Ud Metodu. İstanbul: Çağlar Musıkî Yay. Tokatlı, Atilla (1973). Ansiklopedik Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Bilgi Yayınevi.

Torun, Mutlu (2000). Ud Metodu. İstanbul: Çağlar Yay. Tura, Yalçın (1999). “Türkiye’de Müzik Eğitiminin Güncelleştirilmesi”, V. İstanbul Türk Müziği Günleri Türk Müziğinde Eğitim Sempozyumu, (Haz. Göktan Ay), Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

Tutan, Ali “Ud Sözcüğünün Etimolojisi ve Ud’un Tarihçesi”. Erişim Tarihi: 02.12.2009 www.turkmusikisi.com/calgilar/ud.htm.

Uslu, Mustafa (2001). “Türkiye’de Çalgı Eğitiminin Yaygınlaştırılmasında ve Geliştirilmesinde Medya Birimlerinin Önemi ve Gerekliliği”, İstanbul Müzdak Müzikte 2000 Sempozyumu, Ankara: Kültür Bakanlığı.