Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise öğrencilerinin bağlanma stilleri ve yalnızlık düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
477
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ergenlik ve yetişkinlik boyunca yakın ilişkiler geliştirmede çok önemli bir yere sahip olan bağlanma stilleri çerçevesinde, lise öğrencilerinin bağlanma stilleri ve yalnızlık düzeylerini cinsiyet, sınıf düzeyi ve sosyo-ekonomik düzey açısından karşılaştırmaktır. Bu çalışma betimsel yöntem kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak Trabzon ilindeki beş farklı lisede tesadüfi seçimle 300 kişi üzerinde (150 kız; 150 erkek) araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Bilgi Toplama Formu, İlişki Ölçekleri Anketi ile UCLA Yalnızlık Ölçeği kullanılmıştır. Veri analizleri için SPSS/WINDOWS kullanılmıştır. Gruplar arası farklılığı belirlemek için "t testi" ve "varyans analizi", değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için "korelasyon"; grup farklılıklarının kaynağını belirlemek için karşılaştırma sonrası ranj testi Tukey HSD kullanılmıştır. Bağlanma stillerine ilişkin "güvenli bağlanma" üzerinde cinsiyetler arasında, "kayıtsız bağlanma" üzerinde sosyo-ekonomik düzeyler arasında farklılığa rastlanmıştır. Yalnızlık üzerinde ise cinsiyetler ve sınıf düzeyleri arasında farklılığa rastlanmıştır. Araştırma sonuçları, önceki bulgular ışığında bağlanma stilleri ve yalnızlık kapsamında başka araştırma ve uygulamalara da yol gösterecek bağlamda tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to compare the relationships between high school students' attachment styles -in close relations' improvement is crucial component during adolescence and adulthood- and loneliness levels in close relationships. Gender, grade and SES differencess were also searched in this context. For this purpose 300 (150 females; 150 males) students are randomly recruited from five different high schools in Trabzon. Main instruments are Information Gathering Form, Relationship Scales Questionnaire and UCLA Loneliness Scale. For data analysis were used SPSS for WINDOWS. The group differencess were tested by t-test and F statistics with Tukey HSD post comparison range test. Correlational statistics was also employed to search for relationships among all variables. The findings showed that the gender differences exist on secure type; SES differencess on dismissing type of attachment. There are also gender and grade level differencess on loneliness. The results are discussed in the light of previous findings and in the context of attachment styles and loneliness, conducting future research for implications as well.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :