Konjoint Analizi İle Sağlık Çalışanlarının Konut Tercihlerinin Belirlenmesi / The Determination of Residental Preferences of Healthcare Workers Through Conjoint Analysis

Öz: Konjoint analizi, insanların belirli bir ürün ya da hizmeti oluşturan farklı özelliklere

Conjoint analysis is a statistical technique used in market research to determine how people value different features that make up an individual product or service. This study investigates to determine residental preferences of the healthcare workers. Then, 393 healthcare working in Erzincan were presented the 16 selection card created from the Orhogonal array. Additionally, they are requested to give the sequence numbers to the selection cards according to the residental preferences. Moreover, the most valued variables in their residental preferences and the most ideal type of residental are tried to determine by analysing the obtained data.According to the results of the conjoint analysis, the most important variable in the resindental preferences of the participants is the floor variable. Furthermore, the most preferred resindental type is determined as the resindental having 150-180 m2 surface, central heating system, car park, and play ground, being also in city centre, inside a site, and on the third floor

Kaynakça

Aslan, H. (2006). Sağlık Sigortaları Sektöründe Hizmetlerin Satın Alımında Konjoint Analiz Yaklaşımı (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Şen, H. ve Çemrek, F. (2004). “Konjoint Analizi ve Özel Dersane Tercihine Yönelik Bir Uygulama”. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 105-119.

Danaher, P.J. (1997). “Using Conjoint Analysis to Determine the Relative Importance of Service Attributes Measured in Customer Satisfaction Surveys”. Journal of Retailing, 73(2), 235-260.

Dikici, T. (2006). Konjoint Analizi ve Tüketicilerin Cep Telefonu Tercihinin Belir- lenmesi İle İlgili Bir Uygulama (Yüksek Lisans Tezi). Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Pazarlıoğlu, V. (2007). “Türkiye’de Konut Tercihi: Deneysel Bir Analiz”. EKEV Aka- demi Dergisi, Sayı:33, Ankara.

Tosun, K. E. ve Fırat, Z. (2012). “Kentsel Mekanlardaki Değişimler ve Kişilerin Ko- nut Tercileri”. Bussiness and Economics Research Journal, 3(1), 173-195.

Tekeli, İ. (1998). “Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Kentsel Gelişme ve Kent Plan- laması”. 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık. (Ed. Yıldız Sey). İstanbul: Türkiye İş Ban- kası- Türkiye Ekonomi ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, 1-24.

Tosun, K. E. (2007). Küreselleşme Sürecinde Mekânsal, Sosyal ve Kültürel Değişim: Bursa Örneği (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Erdoğan, C. (2006). Tüketicinin Otomobil Tercihinin Konjoint Analizi İle Belirlen- mesi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Gürbüz, H. ve Kaygısız, Z.(2004). “Konjoint Analizi ve Ulaşım Sektör Pazarı Üzerine Bir Çalışma”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:9, Sayı:1, 139-148.

Filiz, Z. ve Şengöz, M. (2010). “Kasko Sigortası Tercihinin Konjoint Analizi İle İn- celenmesi”. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:12, Sayı:1, 107- 121.

Yalnız, A. ve Bilen, L. (1997). “Kasko Sigortalarında Konjoint Analizi ile Tüketici Tercihi”. Hazine Dergis

Saraçlı, S. ve Şıklar, E. (2005). “Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Tercihinde Etkili Olan Faktörlerin Konjoint Analizi ile İncelenmesi”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (2), Eskişehir.

Tatlıdil, H. (1995). Konjoint Analizi Ders Notları. Ankara: Hacettepe Üniversitesi İs- tatistik Bölümü.

Sönmez, H. (2001). Konjoint Analizi Tekniğinin Pazarlama Araştırmalarında Kulla- nım Olanakları ve Bir Uygulama (Doktora Tezi). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Sönmez, H. (2006). “Müşteri Tercihleri için Konjoint Analizi Uygulaması: Ev Bilgi- sayarı Nasıl Seçilir”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2, 185-196.

Hair, J. F, Anderson, E.R., Tathem, L. R and Black, W. C. (1995). Multivariate Data Analysis With Readings. New Jersey, USA: Prencetice Hall Inc.

Soykan, Y. (2009). “Endüstriyel Satın Alma Kararlarında Konjoint Analizi ve Bir Uy- gulama”. Akademik Bakış, Sayı:16, Celalabat, Kırgızistan: İktisat ve Girişimcilik Üni- versitesi.

ftp://tip.mersin.edu.tr/pub/biostat/kongre/bildiriler/st09.pdf, 15/05/2013

39088 20733

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Yerel Siyasette Temsil Sorununu Aşma Stratejisi Olarak Kadın Siyasetçilerin Medyayı Kullanma Biçimleri (Erzurum Örneği) / Local Representation in Politics as a Strategy to Overcome the Problem of Women Politicians Using Forms of Media (Example of Erzurum)

Yusuf YURDİGÜL

Kış Sporları Turizmi – Kayak Turistlerinin Kış Turizm Merkezlerini Algı ve Değerlendirmelerine Ait Bir Araştırma (Palandöken’de Bir Uygulama)

Abdulkadir Koşan

Tarih Öğretmen Adaylarının Lisans Eğitiminde Osmanlıca Öğretiminin İşlevselliği İle İlgili Görüşleri / The Opinions of History Teacher Trainees on the Functionality of Ottoman Turkish Lessons in Undergraduate Education

Ramazan KAYA

From Antaeus to the Bog Queen: Mythological Allusions in Seamus Heaney’s North / Antaeus’tan Bataklık Kraliçesi’ne: Seamus Heaney’nin North Adlı Yapıtında Mitolojik Göndermeler

Mümin HAKKIOĞLU, Erdinç PARLAK

Endülüslü Şair İbn Hamdîs ve Şiirlerinden Örnekler / Andalusian Poet Ibn Hamdîs and the Examples from His Poems

Hayati ÖNCEL

Öğretim Elemanlarının Sınıf Yönetiminde Kullandıkları Güç Türleri Ölçeğinin Geliştirilmesi / The Scale Development of Power Sources that Lecturers’ Applied in Class Management at Higher Education

Engin ASLANARGUN, H. Merve ERİŞ

Konjoint Analizi İle Sağlık Çalışanlarının Konut Tercihlerinin Belirlenmesi / The Determination of Residental Preferences of Healthcare Workers Through Conjoint Analysis

Selahattin YAVUZ, Fatih ÇEMREK

Bir Sentez Girişimi Olarak Gerçekliğin Sosyal İnşâsı / The Social Construction of Reality as an Attempt to Synthesize

İbrahim YÜCEDAĞ

Bilim ve Teknoloji Çağında İnsan Olma Sorumluluğu (Etik Bilinç) / Human-Being Responsibilty (Ethic Conscience) in the Era of Science and Technology

Emel KOÇ

Paul Klee’nin Müziğe Dönüşen Resimleri / Paul Klee’s Paintings which are Transfered to Music

Menduha SATIR, M. Emin KAYSERİLİ