Cilt: 2 - Sayı : 1
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KREDİ KARTI SAHİBİ OLMALARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: GAZİOSMANPAŞA VE İNÖNÜ ÜNİVERSİTE’LERİNDEN AMPİRİK BULGULAR
Rüştü YAYAR,Süleyman Serdar KARACA,Ahmet TURKUT

12 4

Öz Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin sosyoekonomik ve demografik faktörlerinin kredi kartı sahipliği üzerindeki etkileri Logit modeli kapsamında incelenmiştir. Bu amaçla, hazırlanan anket, Gaziosmanpaşa ve İnönü Üniversitesi‟nden tesadüfî olarak seçilen 788 öğrenciye uygulanmıştır. Kullanılan çeşitli açıklayıcı değişkenler arasından, öğrencinin yaşı, öğretim türü, annenin çalışma durumu, ailenin aylık geliri, öğrencinin aylık geliri, öğrencinin aylık harcama tutarı değişkenleri kredi kartı sahipliğini belirleme üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kredi Kartları, Kredi Kartı Sahipliği, Logit Modeli
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Altan, M. ve Göktürk, İ.E. (2007). “Türkiye‟de Kredi Kartlarının Toplam Özel Nihai Tüketim Harcamalarına Etkisi: Bir Çoklu Regresyon Analizi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:18, ss. 25–47, Konya.

Altunışık, R. Coşkun, R. Bayraktaroğlu, S. Ve Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, SPSS Uygulamalı, Geliştirilmiş 5. Baskı, Sakarya Yayıncılık, İstanbul.

Berenson, M. L. and Levine, D. M. (1996). Basic Business Statistics: Concepts and Applications, Sixth Edition, Prentice-Hall International, pp.837–838.

Chein, Y.W. and Devaney, S.A. (2001). “The Effects of Credit Attitude and Socioeconomic Factors on Credit Card and Installment Debt”, The Journal Of Consumer Affairs, Vol:35, No:1, pp.162–179.

Çavuş, M.F. (2005). “Bireysel Finansmanın Temininde Kredi Kartları: Türkiye‟de Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 15, s:173–187

Durukan, T. Elibol, H. ve Özhavzalı, M. (2005). “Kredi Kartlarındaki Taksit Uygulamasının Tüketicinin Harcama Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma (Kırıkkale İli Örneği), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:13, ss. 143–153

Girginer, N. Çelik, A.E. (2008), “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, ss.193–208.

Gökçen, G. ve Kaya, F. (2009). “Bireysel Kredi Kartı Tercihlerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Bankacılar Dergisi, Sayı: 70, ss. 3–17.

Gujarati, D.N. (2006). Temel Ekonometri, (Çev. Ü. Şenesen ve G.G. Şenesen), Literatür Yayıncılık. İstanbul.

Joo, S. Grable, J.E. and Bagwell, D.C. (2003). “Credit Card Attitudes and Behaviors of College Students”, College Student Journal, 37(3), pp. 8‐15.

Karamustafa, K. ve Biçkes, D. M. (2003). "Kredi Kartı Sahip ve Kullanıcılarının Kredi Kartı Kullanımlarını Değerlendirmeye Yönelik Nevşehir İlinde Yapılan Bir Araştırma", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), ss. 91–113.

Kaya, F. (2009). Türkiye‟de Kredi Kartı Uygulaması, Türkiye Bankalar Birliği, Yayın No:263, İstanbul

Keskin, D. ve Koparan, E. (2010). “Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı: 5(1), ss. 111–129.

Kirdaban, M.İ. (2005). “Ödeme Sistemlerindeki Gelişmeler ve Ödeme Sistemlerinin Finansal Sistem İstikrarı Üzerindeki Etkileri”, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, T.C.M.B. Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü, ss.1–181, Ankara.

Murat, D. (2006). “Parasal Krizlerin İstatistiksel Analizi ve Türkiye Uygulaması”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Murat, D. ve Işığıçok, E. (2007). “2007 Seçim Döneminde Ekonomik ve Siyasi Duruma İlişkin Beklentiler: Bursa Uygulaması” 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi 24–25 Mayıs 2007 – İnönü Üniversitesi, Malatya.

Özdamar, K. (2004). Paket Programlarla İstatistiksel Veri Analizi, Kaan Kitabevi, Eskişehir.

Oğuzlar, A. (2005). “Lojistik Regresyon Analizi Yardımıyla Şuçlu Profilinin Belirlenmesi”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 19 (1–2), ss.21–35.

Oktay, E., Özen Ü. ve Alkan Ö. (2009). “Kredi Kartı Sahipliğinde Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması: Erzurum Örneği” Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:24, Sayı:2, ss.1–22.

Sugözü, İ.H., Polat, E. ve Solak, B. (2010). “Türkiye‟de Kredi Kartlarının Yaygınlaşmasının Makro Ekonomik Göstergeler Üzerine Etkileri”, 8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 9–13 Haziran, Calal-Abad, Kırgızistan.

Şener, A. ve Güven, S. (2005). "Yaşlıların Kredi Kartı Kullanımına İlişkin Davranışları ve Karşılaştıkları Sorunlar”, Turkish Journal of Geriatrics, Sayı: 8/4, ss.184–194.

Tatlıdil H. (2002). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Ankara, Ziraat Matbaacılık, Ankara.

Tugay, O. ve Başgül, N. (2007). “Önemli Bir Finansman Kaynağı Olarak Kredi Kartları: Kredi Kartlarının Kart Sahiplerinin Harcamaları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Burdur İlinde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cilt: 12, Sayı: 3, ss.215–226.

http://www.bkm.com.tr/yillara-gore-istatistiki-bilgiler.aspx, Erişim tarihi: 22.04.2011

Rüştü YAYAR,Süleyman Serdar KARACA,Ahmet TURKUT