Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim bölümü matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği öğrencilerinin ingilizce öğrenme yöntemleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yüzüncüyıl Üniv.1
Görüntülenme :
510
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, İlköğretim Bölümü, Matematik (MÖ), Fen Bilgisi (FBÖ) Sosyal Bilgiler (SBÖ) ve Sınıf Öğretmenliği (SÖ) anabilim dallarında okuyan öğrencilerin İngilizce öğrenme yöntemlerini beş (5) farklı değişkenine -cinsiyet, anabilim dalları, ailelerin meslekleri, yerleşim yerleri ve üniversitelere- göre belirlemektir. Araştırmanın evrenini Erciyes, Rize, Selçuk, Siirt ve Yüzüncü Yıl Üniversiteleri, Eğitim Fakülteleri, İlköğretim Bölümlerinde okuyan öğrenciler; örneklemi ise İngilizce I ve II derslerini alan (SÖ, MÖ, ve SBÖ birinci sınıf, FBÖ ikinci sınıf) öğrenciler oluşturmaktadır. Veriler, Prof. Joy Reid’ın geliştirdiği 5’li likert tipi ve 30 maddelik bir anketle toplanmıştır. Toplam 680 anketten 658 anket değerlendirmiştir. Veri analizinde frekans, t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin aile mesleklerine, kayıtlı oldukları anabilim dallarına (sayısal ve sözel), yerleşim yerlerine ve okudukları üniversitelere göre bazı öğrenme boyutlarında anlamlı farlılıklar bulunmuştur. Öncelikle öğrencilerin öğrenme yöntemlerinin küçük çaplı bir araştırmayla belirlenmesi ve derslerinin eldeki bulgulara göre öğretilmesi önerilmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study aims to explore Mathematics, Science, Social Sciences and the Primary Education students’ learning English according to five different situations; these are gender, discipline, department, family occupation, settlement, and university-variables. The population of the study is the students of Education Faculties of Erciyes, Rize, Selcuk, Siirt and Yüzüncü Yıl Universities. The sample of the study is 658 university students who take English I and II lessons. Joy Reid’s 5-likert type questionnaire consisting of 30 items was used in collecting data. Out of 680 questionnaires, 658 of them were evaluated. The data was statistically analyzed in using frequency, t-test and one-way annova. This study indicates that there are significant differences between male and female students’ learning English according to departments, family locations and universities. At first, a small scale study measuring students’ learning style should be carried out and then the English lessons must be taught in line with these findings.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :