Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (erzurum örneği)

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD1
Görüntülenme :
419
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada ilköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının; fiziksel yapısı, tasarımı, dili, görsel düzeni, programa uygunluğu ve bilimsel içeriğine ilişkin öğretmen görüşlerinin cinsiyet, ders kitabı incelemesiyle ilgili eğitim alma, kıdem ve sosyal bilgiler programı hakkında bilgi düzeyleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2008-2009 öğretim yılında Erzurum ili merkez ilçelerinde ilköğretimde görev yapan 5. sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Evrende yer alan 35 ilköğretim okulunda 5. sınıfta görev yapan 85 sınıf öğretmeni, seçkisiz olmayan amaçsal örnekleme yöntemlerinden, ölçüt örnekleme kullanılarak belirlenmiştir. Veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan anket formundan yararlanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının; fiziksel yapısı, tasarımı, dili, programa uygunluğu ve bilimsel içeriğine ilişkin öğretmen görüşlerinde; ders kitabı incelemesiyle ilgili eğitim alma ve sosyal bilgiler programı hakkında bilgi düzeyleri değişkenleri açısından istatistiksel olarak 0.05 anlamlılık düzeyinde manidar bir farklılık görülmemiştir.

Özet İngilizce :

This study aims to examine teachers' opinions regarding the physical structure, design, language, visual layout, curriculum compatibility and scientific content of elementary school 5th grade social studies textbook in terms of the variables gender, taking education on textbook evaluation, seniority and level of knowledge on social studies curriculum. The universe of the study is composed of 5th grade classroom teachers who have been working in central districts of Erzurum province in 2008-2009 academic year. 85 5th grade classroom teachers, who have been working in 35 elementary schools located in the universe, have been selected using criterion sampling method which is among non-random purposive sampling methods. Survey forms, which were prepared by the researcher, have been utilized for the purpose of collecting data. Frequency, t-test and analysis of variance have been used in analyzing the data. In view of the obtained data, no statistically significant difference, which is at 0.05 significance level, has been observed among teachers' opinions regarding the physical structure, design, language, curriculum compatibility and scientific content of 5th grade social studies textbook in accordance with the knowledge level variables related to taking education on textbook evaluation, and social studies curriculum.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :