Güngör Dilmen’in Kurban ve Christa Wolf’un Medea. Stimmen Yapıtlarında Çocukların Kurban Edilmesi Sorunsalı Üzerine / On the Problem of Sacrifice of Children in Güngör Dilmen’s Kurban and Christa Wolf’s Medea. Stimmen

Öz Çocukların kurban edilmesi bir izlek olarak mitolojilerde ve dini öykülerde sık sık karşımıza çıkmakta ve aynı zamanda eskiden beri dünyada pek çok yazara ve sanatçıya esin kaynağı olmaktadır. 20. yüzyılda Türk ve Alman Yazınına baktığımızda Güngör Dilmen (1930-2012) ve Christa Wolf’un  (1929-2011) bu izleği yapıtlarında kullandıkları görülmektedir. Güngör Dilmen Kurban isimli oyununda, Alman Yazınında ise Christa Wolf Medea. Stimmen romanında çocukların kurban edilmesi sorunsalına işaret emiş ve olay örgülerine bu izleği başarılı bir biçimde katmışlardır. Her ne kadar bu iki yazar yazınsal bir tür olarak yapıtlarını farklı bir biçimde kurgulamış olsalar da, ortak bir sorunu ele almaları ilgi çekidir. Christa Wolf ve Güngör Dilmen’in mitolojilere yaklaşımları da birbirine benzemektedir: iki yazar için kurguda her şeyden önce tarih ve toplumsal öğeler önem taşımaktadır. Buna bağlı olarak mitolojik ve dini öykülerden faydalanmışlardır, ancak Wolf, Medea mitosunu bir kalıp olarak kullanırken, Dilmen güncel bir öyküyü mitolojik ve dini öğelerle süslemiştir. Bu çalışmada, Güngör Dilmen’in Kurban ve Christa Wolf’un Medea. Stimmen adlı yapıtlarında,yazarların çocuk kurbanı sorunsalını nasıl ele aldıkları, benzer ve farklı yönlerinin neler olduğu, insan ve toplumbilimci Rene Girard’ın Kurban ve Günah Keçisi kuramı çerçevesinde karşılaştırmalı olarak inceleyerek, yazarların neye vurgu yaptıklarını saptamaya çalışacağız.Anahtar Kelimler: Kurban, Yazın, Mitoloji, Medea, Güngör Dilmen, Christa Wolf, Rene GirardAbstract: We often encounter the theme of sacrificing children in mythology and religious stories and at the same time. This issue has inspired many authors and artists in the world for a long time. When we look at Turkish and German Literature, we see that Güngör Dilmen (1930-2012) and Christa Wolf (1929-2011) have used this theme in their works. The problem of sacrificing children have been referred to and successfully integrated into the plotlines of the play Kurban by Güngör Dilmen, and the novel Medea. Stimmen by Christa Wolf. Although these two authors have built their narratives in different literary genres, the common motif in their works deserve interest. Their approaces to mythology is also similar: for both authors, history and social elements are of utmost importance. Accordingly, they have made use of mythological and religious stories, but while Wolf used the Medea myth as a model, Dilmen adorned a contemporary story with mythological and religious elements. In this study, we will comparatively analyze how authors in their respective works have dealt with the issue of sacrificing children, point to the similarities in their approaches by using sociologist Rene Girard’s Sacrifice and the Scapegoat theoretical framework.Keywords: Sacrifice, Literature, Mythology, Medea, Güngör Dilmen, Christa Wolf, Rene GirardMakale Geliş Tarihi: 18.05.2016Makale Kabul Tarihi: 19.12.2016

38982 20660

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Güzel Sanatlar Liselerinde Piyano Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Karadeniz Bölgesi Örneği)/The Problems Encountered in Piano Lessons at High School of Fine Arts and Recommendations to These Problems (The Sample of Black Sea Region)

Varol ÇİÇEK, Köksal APAYDINLI

2016 Uluslararası Bakliyat Yılı Hasebiyle Türkiye’de Mercimek (Lens culinaris Medik) Yetiştiriciliği /Lentil (Lens culinaris Medik) Cultivation in Turkiye on the Occasion of International Year of Pulse 2016

Güven ŞAHİN

Tunceli-Çemişgezek- Doğan Köyü Halı Dokuma Örnekleri / Tunceli-Cemisgezek- Dogan Village Carpet Weaving Samples

Eylem Güzel, Mehmet KULAZ

Kalite Maliyeti ve Karlılık İlişkisi: Üniversite Yemekhanesinde Bir Uygulama / The Relationship Between Quality Cost and Profitability: An Application in University Dining Hall

Abdulkadir ALBEZ, Ayhan KORKULU, Burhan YILMAZ

Konaklama Tesisi Yöneticilerinin Alternatif Turizme Dair Görüşleri: Doğu Antalya (Side) Turistik Gelişim Projesi Bölgesi Örneği

Cemali SARI, Medine ALİGİL

Sosyal Medya ve Bazı Kurumsal Etkileşimler ve Sosyal Medyaya Eleştirel Yaklaşım / Some Corporate Social Media and Interaction and Critical Approach to Social Media

Lokman Cerrah

Kuruluş ve Tesis Yeri Seçimine Etki Eden Faktörlerin Lojistik Regresyon Yardımıyla Analizi: Doğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir Uygulama / Analysis Of The Factors Affecting The Selection Of The Enterprise And Its Location By Logistic Regression: A Research O

Hakan EYGÜ

Kurumsal İtibarın Bileşenleri ve Parametreleri Üzerine Deneysel Bir Çalışma: Türkiye’nin Öncü Kurumlarından Biri / An Experimental Study on Components and Parametres of Corporate Reputation: One of The Pioneer Corporations of Turkey

Fatma Geçikli, M.Serdar ERCİŞ, Meryem OKUMUŞ

Yerel Halkın Turizmin Etkilerine Yönelik Tutumunda Aidiyet Duygusu ve Yaşam Tatmininin Rolü / The Role of Sense of Belonging and Life Satisfaction on Local People’s Attitude towards Tourism Effects

Gökhan Ayazlar, Reyhan Arslan Ayazlar

Robert M. Pirsig’in Romanlarında İşlevsel Değer Eleştirisi / Criticism of Functional Value in the Novels of Robert M. Pirsig

Bahset Karslı