Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 16 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
471
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmen adaylarının, sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırmaya 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Atatürk Üniversitesi’nde öğrenim gören 103 din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmen adayı katılmıştır. Tarama modelindeki bu araştırmanın verileri Çakmak, Kayabaşı ve Ercan (2008) tarafından geliştiren anket aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanında t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmen adaylarının, sınıf yönetimi stratejilerine katılımlarının yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmen adaylarının en önemli gördükleri sınıf yönetimi stratejileri; “öğrencilerin dikkatini çekme”, “motivasyon sağlama” ve “güvenilir öğrenme ortamı oluşturma” olarak tespit edilmiştir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşlerinin “cinsiyete” göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği, ancak hem “öğrenim durumları”na hem de “öğrenim gördükleri programlara” göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The main aim of this study is to determine religious culture and ethics course teacher candidates’ views regarding classroom management strategies. Within 2010-2011 Academic Year, Spring Term, 103 religious culture and ethics course teacher candidates at Ataturk University participated in the study. The data of the research were gathered using a questionnaire survey developed by Çakmak, Kayabaşı, and Ercan (2008). In the analysis of the research data t-test and one way analysis of variance (ANOVA) were used along with descriptive statistics. According to the results, it was observed that religious culture and ethics course teacher candidates agree on the class management strategies in general. The most important class management strategies observed by the religious culture and ethics course teacher candidates were determined as: “drawing the students’ attention”, “providing motivation” and “creating a safe learning environment”. In addition, the results showed that there was no statistically significant relationship between religious culture and ethics course teacher candidates’ opinions on classroom management strategies with respect to “gender”. However, statistically significant differences were found with respect to both “education level” and “programs studied”.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :