Büyük Selçuklular ve Irak Selçukluları Döneminde Dîvân-ı İşrâf / Dîvân-ı İşrâf in Great Seljuks’ and Iraq Seljuks’ Times

Öz Bu çalışmada, tarihteki en büyük Türk imparatorluklarından birisi olan Büyük Selçuklu İmparatorluğu ile bu imparatorluğa bağlı olarak kurulan Irak Selçukluları’nın sivil teşkilâtında önemli bir yeri olan Dîvân-ı İşrâf incelenmiştir. Dîvân-ı İşrâf, söz konusu dönemde, bugünkü anlamda Bakanlar Kurulu diyebileceğimiz ve neredeyse bütün devlet işlerinin görüşülüp karar bağlandığı Dîvân-ı Âlâ’nın alt şubelerinden birisidir. Bu dîvânın reisliğini sultan tarafından tayin edilen ve müşrîf unvanını kullanan devlet adamları yapmıştır. Bununla birlikte müşrîfin olmadığı zamanlar ona vekâlet eden bir kişi de dâhil olmak üzere bu dîvânda pekçok görevli yer almıştır. Umumî görevinin devletin malî işlerini, gelir ve giderlerine ait her tür belgeyi, bu işlerle ilgilenen kurumlarını kontrol etmek olduğu anlaşılan bu dîvân, mezkûr dönemde ayrıca bir casusluk birimi/istihbarat dairesi gibi çalışmıştır. Bu yüzdendir ki, bu dîvândaki görevliler kendilerine güvenilen, sır tutabilen kişiler arasından seçilmişlerdir.Anahtar Kelimler: Selçuklular, Türkler, Dîvân, Dîvân-ı İşrâf, Müşrîf.  Abstract: This study examines Dîvân-ı İşrâf which has a great importance in civil organization of one of the greatest Turkish Empires Great Seljuk Empire and Iraq Seljuk Empire related to Great Seljuks. Dîvân-ı İşrâf was one of the sections of Dîvân-ı Âlâ, the cabinet in contemporary sense, where almost all government issues were handled and decided.  The headman of the council was a statesman with müşrif title and was appointed by the sultan. Besides, when müşrif is not around, including a deputy, there were many attendants in the council. The council which was designed to control documents and institutions related to financial affairs, incomes and spending also operated as an intelligence service in aforesaid times.  Because of this reason, people who worked there were chosen among confidential and secretive ones.Keywords: Seljuks, Turks, Dîvân, Dîvân-ı İşrâf, Müşrîf. Makale Geliş Tarihi: 29.01.2016Makale Kabul Tarihi: 23.12.2016

39133 20757

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İdris Küçükömer'in Batılılaşma ve Sivil Toplum Anlayışı / Idris Kuçukomer's Understanding of Westernization and Civil Society

EMİNE GÜLSELCEN KAFKASYALI

Tüketim Toplumunda Kusursuzlaş(tır)ma Ayinlerinin Kurbanı Olarak Beden / Body as the Victim of the Perfection(ing) Rituals in the Consumption Society

AYŞULA KURT

Büyük Selçuklular ve Irak Selçukluları Döneminde Dîvân-ı İşrâf / Dîvân-ı İşrâf in Great Seljuks’ and Iraq Seljuks’ Times

Özgür Tokan

İyi Oluş Fenomeninin Bilişsel Boyutunun Yapılandırılması: Olumlu Yönelimler Modeli / Structuring the Cognitive Dimensions of Well-Being Phenomenon: Positive Orientation Model

Özkan Çikrıkci

Robert M. Pirsig’in Romanlarında İşlevsel Değer Eleştirisi / Criticism of Functional Value in the Novels of Robert M. Pirsig

Bahset Karslı

Güngör Dilmen’in Kurban ve Christa Wolf’un Medea. Stimmen Yapıtlarında Çocukların Kurban Edilmesi Sorunsalı Üzerine / On the Problem of Sacrifice of Children in Güngör Dilmen’s Kurban and Christa Wolf’s Medea. Stimmen

Yıldız AYDIN

Kurumsal İtibarın Bileşenleri ve Parametreleri Üzerine Deneysel Bir Çalışma: Türkiye’nin Öncü Kurumlarından Biri / An Experimental Study on Components and Parametres of Corporate Reputation: One of The Pioneer Corporations of Turkey

Fatma Geçikli, M.Serdar ERCİŞ, Meryem OKUMUŞ

Konaklama Tesisi Yöneticilerinin Alternatif Turizme Dair Görüşleri: Doğu Antalya (Side) Turistik Gelişim Projesi Bölgesi Örneği

Cemali SARI, Medine ALİGİL

Tunceli-Çemişgezek- Doğan Köyü Halı Dokuma Örnekleri / Tunceli-Cemisgezek- Dogan Village Carpet Weaving Samples

Eylem Güzel, Mehmet KULAZ

Güzel Sanatlar Liselerinde Piyano Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Karadeniz Bölgesi Örneği)/The Problems Encountered in Piano Lessons at High School of Fine Arts and Recommendations to These Problems (The Sample of Black Sea Region)

Varol ÇİÇEK, Köksal APAYDINLI