Patates Üreticiliği Yapan Çiftçilerin Üretim Maliyetlerine İlişkin Algilarini Belirlemeye Yönelik Bir Araştirma: Niğde İli Örneği

Patates insanların beslenmesinde önemli bir yere sahip olmakla birlikte üretim aşamasında çeşitli maliyet unsurlarını içinde barındırmaktadır. Bu bağlamda, çalışma Niğde ilinde patates üreticiliği yapan çiftçileri kapsamaktadır. Anket çalışması, SPSS 21 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, patates üreticiliği yapan çiftçiler üzerine bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Tesadüfi olmayan örnekleme yoluyla araştırmaya katılan patates üreticilerinden alınan yanıtlardan hareketle tanımlayıcı istatistikler raporlanmış, ardından parametrik olmayan hipotez testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde; patates üreticilerinin, patates üretiminin girdileri olan kredi, depolama, elektrik, gübre, mazot ve tohum maliyetlerini oldukça yüksek bulduğu ve bunların maliyetlerini karşılamakta birtakım güçlüklerle karşılaştıkları tespit edilmiştir.  

A Survey To Indentify The Perceptions Of Potato Farmers On The Production Costs: Nigde Case

Potato production has an important role for the nutrition of people, beside it includes several cost factors in its production phase. In this context, our study contains the farmers who produce potato in Niğde province. In order to reach this aim a research is conducted about the potato farmers. The definite statistics has been reported by the answers of the participant potato farmers, with the non-random sample. After that, non-parametric hypothesis test has been applied. The survey has been analyzed by using SPSS 21 software. According to our findings, potato farmers find the costs of the production inputs quite expensive, as credit, storage, electricity, fertilizers, diesel and seed costs. Additionally, the farmers express that they are experiencing a set of obstacle in affording the input costs.

Kaynakça

Aksoy U. vd., (2014). TR71 Bölgesi’nde Tarım Sektörü Envanteri ve Öne Çıkan AR-GE Proje Önerileri. Doğuş Tarımsal AR-GE. Doğuş Grubu.

Çalışkan M. E. Onaran H., Arıoğlu H., 2010 “Overview of the Turkish potato sector: Challanges, achievements and expectations”, Potato Research, 53, 255-266.

Elçi, Ş. Kolsarıcı, Ö. Geçit, H.H. (1994). Tarla Bitkileri Ders Kitabı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını, Yayın no:1385, Ankara.

FAO, 2008a, http://www.fao.org/potato-2008/en/potato/IYP-6en.pdf, 11.08.2018.

FAO, 2008b, http://www.fao.org/potato-2008/en/, 11.08.2018.

Field, Andy (2009), Discovering Statistics Using SPSS, 3. Baskı, Sage Publications.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler, 09.10.2018.

Karsan, Ayşe ve Gül, Mevlüt (2017), “Patates Üretim Maliyetleri ve Karlılığındaki Değişim: Niğde İli Örneği”, Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(5): 530-535.

King, Janet C. ve Slavin, Joanne L. (2013), “White Potatoes, Human Health, and Dietary Guidance”, American Society for Nutrition. Adv. Nutr. 4: 393S–401S, 2013; doi:10.3945/an.112.003525.

TAGEM (2018), Tarım Ürünleri Piyasaları, Ocak 2018, Ürün No:15.

TÜİK, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=104&locale=tr, 15.10.2018.

Yılmaz, Hasan; Demircan; Vecdi ve Erel, Gürkan (2006), “Bazı Önemli Patates Üreticisi İllerde Patates Üretim Maliyeti ve Gelirinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 1(1):22-32.