A Neo-Humean Analysis of Turkish Discourse Markers “ama” and “fakat” / Türkçe’deki “ama” ve “fakat” Bağlaçlarının Neo-Humean Analiz Yöntemine Göre İncelenmesi

Öz Abstract: Discourse markers are important elements that build up relations betweenevents and speech acts as well as between words and sentences. Recent years have witnesseda growing interest in the analysis of how various discourse markers function and how theycontribute to discourse. However, studies on Turkish discourse markers "ama" and "fakat" arerare and how these discourse markers contributes to different relations in discourse is an issueopen to investigation. Although there are a few number of studies focusing on the coherencerelations of "ama and "fakat" according to various discourse relation classifications there isno previous research on the Neo-Humean analysis of these discourse markers. Moreover, thecontribution of these markers to the discourse according to their position in the sentence isnot analyzed previously. The aim of this study is to fill this gap by investigating how discoursemarkers "ama" and "fakat" contribute to coherence relations in different text genres whenanalyzed from a Neo-Humean perspective and to find out how discourse markers "ama" and"fakat" contribute to coherence relations when they are used in sentence initial, sentencemiddle and sentence final positions from a Neo-Humean perspective. The results of the studyprovide valuable insights into understanding what kind of coherence relations these markerscontribute to in written discourse.Key Words: Discourse markers, Coherence relations, Neo-Humean analysis, Text-basedanalysis of discourse markersÖzet: Bağlaçlar, kelimeler ve cümleler ararsında olduğu kadar olaylar ve konuşma eylemleriarasında da ilişkileri inşa eden önemli öğelerdir. Son yıllarda, çeşitli bağlaçların işlevlerive söylem açısından katkıları üzerine giderek artan bir ilgi olduğu dikkat çekmektedir. Ancak,Türkçe'deki "ama" ve "fakat" bağlaçları üzerine yapılan çalışmalar oldukça az ve bu bağlaçlarınsöylem içerisindeki farklı ilişkilere katkısı da araştırmaya açık bir çalışma alanı oluşturmaktadır.Çeşitli söylem ilişkileri sınıflandırmalarına göre "ama" ve "fakat" bağlaçlarınınsöylem içi tutarlık ilişkilerine odaklanan az sayıda çalışma olsa da bu bağlaçların Neo-Humeananaliz yöntemine göre incelenmesi üzerine bir çalışma bulunmamaktadır. Ayrıca, bu bağlaçlarıncümle içindeki pozisyonuna göre söyleme ne kattığı daha önce üzerinde çalışılmamışbir konudur. Bu çalışmanın amacı, Neo-Humean bakış açısından incelendiğinde "ama" ve"fakat" bağlaçlarının farklı metin türleri içerisindeki tutarlık ilişkilerine katkısını araştırmakve bu bağlaçların cümle başı, cümle ortası ve cümle sonu kullanıldığında söylem içi tutarlığakatkısını yine Neo-Humean bakış açısına göre inceleyerek alanda bu tarz çalışmalara olanboşluğu doldurmaktır. Çalışmanın sonuçları bu bağlaçların yazılı söyleme tutarlık ilişkileriaçısından neler kattığınının anlaşılmasına ışık tutmaktadır.Anahtar Kelimeler: Bağlaçlar, Tutarlık ilişkileri, Neo-Humean analiz yöntemi, Metne dayalıbağlaç analizi

39082 20731

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Yazılım Ergonomisi: Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sisteminin Ergonomisinin İncelenmesi / Data and Software Ergonomics: A Study Related to Ergonomics of Ataturk University Student Information System

M. Sinan BAŞAR, Fulya ASLAY

A Neo-Humean Analysis of Turkish Discourse Markers “ama” and “fakat” / Türkçe’deki “ama” ve “fakat” Bağlaçlarının Neo-Humean Analiz Yöntemine Göre İncelenmesi

Safiye İpek KURU GÖNEN

Letter-Writing as Voice of Women in Doris Lessing’s the Golden Notebook and Alice Walker’s the Color Purple / Dorris Lessing’in the Golden Notebook ve Alice Walker’ın the Color Purple Romanlarında Kadının Sesinin Mektup Formuyla Aktarılması

Bülent Cercis TANRITANIR, Hasan BOYNUKARA

Sanal Takımlar: Kritik Başarı Faktörleri Üzerine Derinlemesine Bir Bakış ve Bir Değerlendirme / Virtual Teams: An Evaluation and Look on the Critical Success Factors

Salih YEŞİL

Yöneticilerin İletişim Tarzı ve Kullandıkları Çatışma Yönetim Stili Arasındaki İlişki / The Relationship between Communication Style of Managers and Conflict Management Style Used by Them

Fatih KARCIOĞLU, Elif GÖVEZ, Cem KAHYA

Sadık Hidayet’in “Lale” Adlı Öyküsüne Göstergebilimsel Bir Yaklaşım / A Semiotic Approach to the Story ‘Tulip’ Written by Sadık Hidayet

Asuman GÖKHAN

Türkiye’de Üniversite Kütüphaneleri: Standartlar ve Yönetici Görüşleri Doğrultusunda Niceliksel Bir Değerlendirme / University Libraries in Turkey: A Quantitative Assessment According to Standards and Manager Opinions

Coşkun POLAT, Hüseyin ODABAŞ

Satınalma Alternatiflerinin Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi: Keskin Nişancı Tüfekleri Üzerine Bir Uygulama / Determining Purchasing Alternatives By Using Multivariate Statistical Techniques: An Application on Sniper Rifles

Serhat BURMAOĞLU

Yazgının Yokluğunda Suçun Varlığı Meselesi ya da Ailenin Parçalanmasının Suçla İlişkisi / The Issue of Predestined Crime or the Relationship Between Familial Disintegration and Crime

Müjdat AVCI

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı Öğrencilerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi / Observation of Attitudes of Psycholojical Counseling and Guidance Program Students Towards Inclusive Education

Birol ALVER, Hasan BOZGEYİKLİ, Abdullah IŞIKLAR