Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yatırım teşviklerinin bölgesel kalkınmaya etkileri: sivas ili örneği

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Cumhuriyet Üniversitesi İİBFYönetim Bilişim Sistemleri Bölümü2
Görüntülenme :
722
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de, ekonomik gelişmeyi hızlandırmak amacıyla bazı faaliyetler teşvik edilmektedir. Özellikle bölgeler arası sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarının oldukça önemli boyutlara vardığı ülkemizde, sektör bazında öngörülen genel teşviklere ek olarak, bazı yöreler için teşvik tedbirleri daha avantajlı hale getirilmiştir. Sivas, çevresindeki iller içerisinde büyük ölçüde yatırım teşvikleri alan önemli illerden biridir. Bu çalışmanın amacı Sivas'ta faaliyet gösteren KOBİ'lerin halen yürürlükte olan teşviklerden ne derece yararlandıkları, Sivas'taki KOBİ'lerin teşviklere bakış açılarını, teşviklerle beraber KOBİ'lerin faaliyetlerindeki değişikliklerin neler olduğunu belirlemeye yöneliktir. Toplam 38 KOBİ yöneticisi araştırma kapsamında olup, hazırlanan anketler yüz yüze görüşme yoluyla cevaplandırılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans dağılımları, yüzde, ki kare analizi ve t testi uygulanmıştır. Ki kare analizi sonuçlarına göre teşviklerle şirketlerin üretim miktarı, personel sayıları, ürün çeşitliliği, teknoloji ve kârlılıkları arasında ilişki bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In Turkey, some activities in order to accelerate economic development is encouraged. Especially socio-economic development disparities between regions of the country are very important to our size, sector basis, as prescribed in addition to the general incentives, incentive measures for some regions are more advantageous to make. Sivas, largely in cities around the area of investment incentives is one of the major cities. The purpose of this study of SMEs operating in Sivas is still in force in promoting what degree they benefit, to encourage SMEs in Sivas perspectives, along with encouragement of changes in SMEs' activities to determine what is intended. Total of 38 SME managers in the context of research and prepared through face to face surveys have been answered. Data for evaluating the frequency distribution, percentage, chi-square analysis and t test was applied. Chi-square analysis according to the results of companies with incentives for production quantity, the number of employees, product diversity, technology and has been found between profitability.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :