Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tutundurma faaliyetlerinin tüketici satın alma davranışlarına etkisinin belirlenmesi: türk gsm sektöründe bir araştırma

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama1, Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
382
DOI :
Özet Türkçe :

Rekabetin çok yoğun yaşandığı Türk GSM sektöründe uygulanan tutundurma faaliyetlerinin, tüketici satın alma davranışlarına etkisinin belirlenmesi amacıyla bir alan araştırması yapılmıştır. Araştırma kapsamında Ankara'da yaşayan 400 gönüllü aboneye, 38 sorudan oluşan bir anket uygulanmış, elde edilen veriler PASW v18.0 paket programı kullanılarak tasnif ve analiz edilmiştir. Yapılan Ki-Kare analizi sonucunda; katımcıların demografik özelliklerine göre etkilendikleri değişkenler belirtilmiş ve GSM işletmelerine önerilerde bulunulmuştur. Daha sonra "GSM Sektöründe Uygulanan Tutundurma Faaliyetlerinin Tüketicilere Etki Düzeyi Boyutu" için toplam bir boyut puanı elde edilmiş ve bu puan değişkeni ile ankete katılan kişilerin demografik özellikleri arasındaki var olduğu düşünülen ilişkiler, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi (anova) testi ile gerekli hipotez testleri kurularak test edilmiştir. Ki-Kare analizleri ile t testi ve Anova testi sonuçlarının büyük oranda örtüştüğü görülmüştür.

Özet İngilizce :

A field survey has been conducted to define the impact of promotion activities on consumer behaviours in the area of highly competitive Turkish GSM sector. Within the context of the research, 400 volunteers who live in Ankara were surveyed through a questionnaire that consists of 38 questions and the data received was classified and analyzed by using the PASW v18.0 package programme. As a result of the "Chi-Square" analysis, the variables that have an impact on the participants in accordance with their demographic features were indicated and recommendations were made to the GSM operators. Subsequently, for "The Impact Level Dimension of the Promotion Activities Implemented in the GSM Sector on Consumers", a total dimension point has been calculated and the link which is anticipated to exist between this point variable and the demographic characteristics of the participants in the survey has been examined through the application of independent Samples t test, and One-Way Analysis of Variance test (Anova), and relevant hypothesis test. It has been observed that the results of the "Chi- Square" analysis and Samples t test and One-Way Analysis of Variance test (Anova) overlapped largely.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :