Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 28 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’nin konut talebinin analizi: 1970-2011

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
516
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de konut talebinin kısa ve uzun dönem etkilerini ortaya koymak ve konut politikalarına yön verebilecek bulguları elde etmektir. Bu amaçla, 1970-2011 dönemine ait yıllık veriler kullanarak, Türkiye’nin konut talebi eşbütünleşme ve vektör hata düzeltme modeli (Vector Error Correction Model, VECM) ile analiz edilmiştir. Kişi başı gelir, konut fiyatı, faiz oranı, sanayileşme, tarım sektöründe istihdam ve medeni durum gibi açıklayıcı değişkenler ile konut talebi arasındaki nedensellik ilişkisi ise, VECM’e dayalı Granger nedensellik ve Hacker-Hatemi-J (2006) tarafından geliştirilen bootstrap Granger nedensellik testleriyle irdelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda, kişi başı gelir, medeni durum ve sanayileşmenin Türkiye’nin konut talebini pozitif yönde; konut fiyatları, faiz ve tarım sektöründe istihdamın ise negatif yönde etkilediği belirlenmiştir. Bununla birlikte Türkiye’nin konut talebini uzun dönemde en fazla etkiyen faktörün gelir olduğu tespit edilmiştir. Konut talebini en fazla etkiliyen ikinci ve üçüncü faktör, sırasıyla, sanayileşme ve tarım sektöründe istihdam olduğu ortaya konmuştur. Bootstrap analizleri sonucunda ise kişi başı gelir, konut fiyatları, faiz oranı ve sanayileşmeden konut talebine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The main purpose of this study is to put forward the short and long run effects of housing demand in Turkey and to obtain findings directing housing policies. For this purpose, the short and long run effects of housing demand were analysed with cointegration and vekor error correction methods using the annual data of Turkey belonging to period between 1970-2011. The causal relationship between housing demand and explanatory variables such as per capita income, housing price, interest rate, industrialization, employment in agriculture, industry and marital status were also analyzed with Granger causality test base on VECM and bootstrap Granger causality test developed by Hacker-Hatemi-J (2006). As a result of analysis, it was estimated that per capita income, marital status and industrialization have positive effect on housing demand but house price, interest rate and employment in agriculture have negative effect on housing demand. However, income is the highest factor affect the housing demand of Turkey in the long term was determined. It was presented that the second and third factor be effective on housing demand are industrialization and employment in agriculture respectively. As a result of bootstrap analysis, unidirectional causality from per capita income, house price and industrialization to housing demand were determined.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :