Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye de doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyümeye etkisi (1980-2008)

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
461
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı önemli sorunlardan birisi tasarruf yetersizliğidir. Bu sorun, ülkeleri dış kaynaklardan ve doğrudan yabancı yatırımlardan yararlanma yoluna yönlendirmektedir. Dolayısıyla hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler doğrudan yabancı yatırımları kendi ülkelerine çekebilmek için yoğun çaba sarf etmektedirler. Bunun sebebi ise doğrudan yabancı yatırımların sağladığı sermaye, yeni teknoloji ve istihdam artışından yararlanma isteğidir. Bu çalışmada, doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyüme üzerindeki etkileri Türkiye ekonomisi 1980-2008 dönemi için ekonometrik yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Analizlerde, gayri safı yurtiçi hasıla ve doğrudan yabancı yatırımlar olmak üzere iki değişken yer almıştır. Değişkenlere ilişkin zaman serisi verileri ADF birim kök testi ile sınanmış ve değişkenlerin 1. fark değerlerinde durağan oldukları gözlenmiştir. Değişkenler arasında nedensellik ilişkisini belirleyebilmek için Granger nedensellik testi uygulanmış ve doğrudan yabancı yatırımlardan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Ayrıca bu değişkenlere uygulanan EG eşbütünleşme testi sonucunda, söz konusu değişkenlerin eşbütünleşik oldukları sonucuna varılmıştır. Tahmin sonuçları, doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkiler yarattığını ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

One of the important problems that the developing countries face is the defıciency of savings. This problem has oriented the countries to benefıt from foreign sources and foreign direct investments. Hence, both developed and developing countries strive densely to attract foreign direct investments in their own countries. The reason behind this attempt is the wish to exploit capital, new technology and the increase of the employment provided by the foreign direct investments. In this study, the effects on the economic growth of the foreign direct investments for Turkish economy in the period of 1980-2008, are analyzed by using econometric methods. Two variables, gross domestic product and foreign direct investment, are involved in the analysis. Time series datas related to the variables have been tested by ADF unit root test and the results have shown that the first difference values of the two variables are stationary. Granger causality test has been applied to determine the causality relationship between the variables and one-way causality relationship from foreign direct investments to economic growth has been found. Moreover, EG cointegration test has been applied to the variables and it has been observed that both of them are cointegrated. The estimation results have shown that foreign direct investments create the positive effects on the economic growth.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :