TURİZM İŞLETMELERİNDE DOĞRUDAN PAZARLAMA ÇABALARI KAPSAMINDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI

Öz Araştırma ve gözlem sonuçları, bilgi teknolojilerinin, özellikle de Internet’in, yakın bir gelecekte daha yaygın biçimde kullanılarak, turizm ve seyahat pazarlamasında daha etkin bir rol oynayacağını göstermektedir. Bu nedenle, bilgi teknolojilerinin getirmiş olduğu yenilik, bireysel, bölgesel ve ulusal düzeyde pazarlama faaliyetlerini yürüten bütün kuruluşlar tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli; sistemin yetersizlikleri ya da olumsuz yönlerinin nasıl giderilebileceği gibi konular da dikkate alınmalıdır. Bu çalışmanın amacı, bilgi teknolojilerindeki son gelişmelerden turizm ve seyahat endüstrisinde günümüzde nasıl yararlanıldığı konusunda genel bir değerlendirme yapmak ve seyahat ile konaklama işletmeleri arasında Internet kullanımı konusunda bir farklılık olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu kapsamda Muğla bölgesinde faaliyette bulunan seyahat acenteleri (n=52) ile konaklama işletmelerinden (n=66) elde edilen veriler ışığında bazı önerilere yer verilmektedir. Ankete katılan işletmelerin tamamının Internet’in kendilerine ve turizm bölgelerine büyük yararlar sağladığına inanmakta olmaları dikkate değer bir sonuçtur.

Kaynakça

Baş, T. (2001), Anket, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Bensghir, T. K. (1996), Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim, Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını, Ankara.

Biçkes, D. M. (2001) “Reklam-Internet Reklamcılığı ve Internet’in Konuya Getirdiği Yeni Boyut”, Pazarlama Dünyası, Sayı: 1, ss.56 60.

Buhalis, D. (1998) “Strategic Use of Information Technologies in the Tourism Industry”, Tourism Management, 19(5), ss.409 421.

Cardozo, R. N. (1965) “An Experimental Study of Customer Effort, Expectation and Satisfaction”, Journal of Marketing Research, 11, ss.244 249.

Değişim.tr Internet ile Gelişimde Türkiye (2001), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Dil, O. (1989), İşletmeler İçin Genel İstatistik, 1.baskı, Yön Matbaası, İstanbul.

Doolin, B., L. Burgess ve J. Cooper (2002) “Evaluating the use of the Web for Tourism Marketing: A Case Study from New Zealand”, Tourism Management, 23(5), ss.557 561.

Hoof, H. B., M. J. Verbeeten ve T. E. Combrink (1996) “Information Technology Revisited: International Lodging Industry Technology Needs and Perceptions: A Comparative Study”, The Cornell Quarterly, ss.86 91.

İçöz, O., İ. Tavmergen ve P. Özdemir (2003) “Hizmet Pazarlamasında Internet Kullanımı, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, http://www.sbe.deu.edu.tr/SBEWEB /dergi/dergi03/hizmet.htm (18 Şubat 2003).

Kozak, M. (2001) “A Critical Review of Approaches to Measure Satisfaction with Tourist Destinations”, Consumer Psychology of Tourism, Hospitality and Leisure, Volume-2, CABI Publishing, Oxon-England, ss.303 320.

Kozak, R. ve M. Yolal (2001) “Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Internet’i Algılama Düzeyleri (Beş yıldızlı Otel ve Tatil Köyü Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma)”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, ss.135 140.

Ma, J. X., D. Buhalis ve H. Song (2003) “ICTs and Internet Adoption in China's Tourism Industry”, International Journal of Information Management, 23(6), ss.451 467.

Maddison, R. ve G. Darnton (1996), Information Systems in Organizations, Chapman & Hall, London.

Morrison, A. M. (1989), Hospitality and Travel Marketing, New York, Albany.

Nua Internet Surveys (2001), http://www.nua.com (03 Nisan 2003).

Özturan. M. ve S. A. Roney (2004) “Internet use among Travel Agencies in Turkey: An Exploratory Study”, Tourism Management, 25(2), ss.259 266.

Rimmington, M. ve M. Kozak (1997) “Developments in Information Technology: Imlications for the Tourism Industry and Tourism Marketing”, Anatolia: An International Journal of Tourism Hospitality Research, 8(3), ss.59 80.

Sarı, Y. (2003), Bölgesel Düzeyde Hazırlanan Web Sitelerinin Turizm Talebi Üzerine Etkisinin Araştırılması: Muğla Bölgesinde Bir Uygulama, (Basılmamış Doktora Tezi), Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Sencer, M. (1989), Toplum Bilimlerinde Yöntem, 3. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul.

Senn, J. A. (1998), Information Technology in Business, Prentice Hall Inc., New Jersey.

Sheldon, P. J. (1993) “Destination Information Systems”, Annals of Tourism Research. Vol.20, ss.633 649.

T.C. Turizm Bakanlığı Web Sitesi, http://www.turizm.gov.tr (20 Şubat 2003).

The World Bank, World Development Indicators 2002.

The World Bank, World Development Report 2002 Building Institutions for Markets.

Walle, A. H. (1996) “Tourism and the Internet: Opportunities for Direct Marketing”, Journal of Travel Research, Summer, ss.72 77.

Yolal, M. (2003), Türkiye’deki Küçük ve Orta Büyüklükteki Konaklama İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.