Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ticari dişa açıklık ve doğrudan yabancı sermaye yatirimlarinin işgücü verimliliğine etkisi: 1980-2005 türkiye uygulaması

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
659
DOI :
Özet Türkçe :

Genel olarak girdiler ile bu girdileri kullanılarak elde edilen çıktılar arasındaki ilişkiyi ifade eden verimlilik, girdilerin etkinliğinin bir ölçütüdür. Son yıllarda verimlilik konusuna artan ilgi, özellikle verimliliği etkileyen değişkenlerin neler olduğu sorusuna yanıt aramaktadır. Bu amaçla pek çok çalışma yapılmıştır. Bu bağlamda, bu çalı'manın amacı, ticari dı'a açıklık ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile verimlilik arasındaki ili'kiyi tespit etmektir. Türkiye’de 1980 ile 2005 yılları arasını kapsayan 26 gözlem için e' bütünle'me analizi yardımıyla, önce verimlilik ve ticari dı'a açıklık arasındaki uzun dönemli ili'ki ara'tırılmı', ardından aynı yöntemle verimlilik ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasındaki ilişki test edilmi'tir. Buna göre 20 yıllık dönem sonunda ticari dı'a açıklık i'gücü verimliliğinin %38.7’sini açıklarken, doğrudan yabancı sermaye yatırımları i'gücü verimliliğinin %19.3’ünü açıklamaktadır

Özet İngilizce :

In general, productivity which indicates the relationship between inputs and outputs, expresses the most efficiently usage of these inputs. In recent years, increasing interest on productivity, especially seeks the answer of “which factors affects productivity?”. Several studies carried out for this purpose. In this respect, the aim of this study is to bring out the affects of foreign direct investment and trade openness on productivity. The relationship between productivity and trade openness has been investigated by cointegration analysis for 26 observations between 1980 and 2005 in Turkey. And then the relationship between productivity and foreign direct investment has been investigated by the same method. Thus, it is determined that, trade openness expresses %38.7 of the labour productivity and FDI expresses %19.3 of the labour productivity at the end of the twenty years period time

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :