Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Psikolojik sözleşme ile örgütsel bağlılık ilişkisi: sağlık çalışanları üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler2
Görüntülenme :
375
DOI :
Özet Türkçe :

Psikolojik sözleşme, "İş ilişkisinde yazılı, sözlü, tutumsal ve davranışsal mesajların algılanması ve yorumlanması ile anlaşma taraflarının (bireyin ve organizasyonun) yükümlülükleriyle ilgili bireyce oluşturulan zihinsel beklentiler kümesi" olarak tanımlanabilir. Örgütsel bağlılık ise, örgütün iş görenden duygusal, devam ve normatif bağlılık beklentilerinin toplamıdır. Bu çalışmada, karşılıklı iki beklentiler seti olan psikolojik sözleşme ve örgütsel bağlılık ilişkisi incelenmiştir. Ayrıca kontrol değişkenleri olarak belirlenen cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim ve meslek gibi çalışanların demografik özelliklerinin psikolojik sözleşme ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkilerinin ölçülmesi de çalışma amacı kapsamındadır. Erzurum ilinde 3 farklı hastanede görev yapan 339 sağlık çalışanına anket uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre psikolojik sözleşme ve örgütsel bağlılık algı düzeyleri arasında pozitif yönde yüksek düzeyde ilişki olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

We can describe pyschological contract as "It is a unique individual mental expectation pile which is forming about contracting sides (worker himself/herself and organization) obligations with perceiving and interpreting written, spoken, behavioral and attitudal messages in worklife relationships. We can describe organizational commitment as "It is the three expectation sum of organization needing from worker: affective commitment, continuance commitment and normative commitment. In this dissertation, we study on relationship between psychological contract and organizational commitment. Questionary of the study put into practice on 339 test subject on medical worker people in Erzurum city of Turkey. As findings from the datums are proved that there is a pozitif strong relationship between psychological contract and organizational commitment.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :