Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Performans değerlendirme ve süreç yönetim aracı balanced scorecard’ın boyutlarına katılım düzeyi: küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi Akçakoca MYO1, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü2, Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO3
Görüntülenme :
447
DOI :
Özet Türkçe :

Performans değerlendirme teknikleri, işletmelerin amaçlarına ve hedeflerine ne ölçüde ulaştıklarını gösteren, işletme süreçlerinin kontrolünde ve geliştirilmesinde kullanılan sistemlerdir. Günümüz işletmelerinde performans değerlendirme amacıyla kullanılan tekniklerden biri de "Balanced Scorecard"tır. Balanced Scorecard, işletmelerin amaç ve hedeflerine ne ölçüde ulaşabildiklerini kontrol etmede kullanılan bir araçtır. Bu çalışmanın amacı; Küçük ve Orta Ölçekli sanayi işletmelerinin Balanced Scorecard'ın boyutlarına katılım düzeylerini belirlemektir. Ayrıca çalışmada, araştırmaya konu olan işletmelerin özellikleri ile Balanced Scorecard'ın boyutlarına ilişkin yargılara katılımları arasında bir farklılık olup olmadığını incelemektir. Araştırma nicel araştırma yöntemine dayanmakta olup, Düzce ilinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli sanayi işletmeleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri tamsayım örneklem yöntemi ve anket tekniği ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 16 programı ile analiz edilmiştir. Balanced Scoredard'ın boyutları arasındaki farklılıklar incelenirken, iki gruplu karşılaştırmalar için Mann- Whitney U testi, ikiden fazla gruplu karşılaştırmalar için Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Balanced Scorecard'ın Küçük ve Orta Ölçekli sanayi işletmelerinde performans değerlendirme ve süreç yönetim aracı olarak uygulanabileceği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Performance Evaluation Techniques are techniques that indicate to what extent enterprises have reached their goals and targets. Today, one of the techniques used in performance evaluation is "Balanced Scorecard". It is a means that checks to what extent the aims and targets determined by enterprises have realized. The aim of this study is to determine the enterprises' agreement levels to the dimensions of Balanced Scorecard in Small and Medium sized (SME) industrial Enterprises. The study also aims to establish whether there is any difference between the traits of enterprises and the agreement levels to the statements on the dimensions of Balanced Scorcard. The research is based on quantitative research methods. The data of the research were collected by using survey technique and analyzed with SPSS 16 program. Mann- Whitney U Test was used for two-group comparisons while Kruskal- Wallis was used for the comparisons including more than two groups to examine the difference between the dimensions of Balanced Scorecard. The study has revealed that the enterprises agree to the statements on the dimensions of Balanced Scorcard and that Balanced Scorcard can be applied as a means of performance evaluation and process menagement in Small and Medium Sized industrial Enterpirises

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :