Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pazarlama faaliyetlerinin ve ailenin tüketici temelli marka değeri boyutlarina etkisi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İsletme Bölümü1, Ataturk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi2
Görüntülenme :
516
DOI :
Özet Türkçe :

Marka değeri kavramı son zamanlarda pazarlama literatüründe çok fazla dikkat çekmekte ve ara$tırılmaktadır. Çünkü pazarda çok fazla sayıda firma olması, i$letmeleri ürünlerini farklıla$tırmak ve rekabet avantajı sağlamak zorunda bırakmaktadır. Đ$letmeler somut varlığı olan ürünlerini pazarda konumlandırmak için reklâm, fiyat ve promosyon gibi pazarlama faaliyetlerine ağırlık vermektedirler. Bu pazarlama faaliyetleri neticesinde ürün pazarda belirli bir konum edinmektedir. Bu konumu sağlamla$tırmak içinse bu ürünün kimliğinin yani markasına bazı değerlerin kazandırılması gerekmektedir. Bu pazarlama faaliyetlerinin marka değerini olu$turmadaki etkisinin belirlenmesinden hareketle, ara$tırmada reklâm, fiyat ve promosyon gibi pazarlama faaliyetleri ve ailenin marka farkındalığı, marka çağrı$ımı ve algılanan kalite ve marka bağlılığından olu$an marka değeri boyutlarına etkisini ara$tırmak amaçlanmı$tır. Ara$tırma kapsamına, Erzurum Büyük$ehir Merkezinde ya$ayan 18535 ya$ arası genç yeti$kinler alınmı$tır. Verilerin analizinde ortalama, frekans dağılımı, açımlayıcı faktör analizi ve yapısal e$itlik modeli kullanılmı$tır. Yapılan bu analizlerin sonucunda olu$turulan ara$tırma modelinin ara$tırma yapılan saha ve ürün grubu açısından uygun olduğu, pazarlama faaliyetlerinin ve ailenin marka değeri boyutlarını etkilediği belirlenmi$tir. 

Özet İngilizce :

 

 

 

: In recent days, the concept of brand equity is paid so much attention in marketing researches. Because of high number of firm in market, companies are compelled to differ product and adventages competition. Companies concentrated on advertising, price and promotion marketing in order to position products which are concrete. In the end of these marketing activities, product takes a place in market. In order to support this position, the idetity of product which is called brand, should be given some values. By the way of the determinig marketing influence in brand equity, it is aimed that family and marketing activities such as advertising, price and promotion to investigate the effect on brand awareness, brand association, perceived quality and brand loyalty. In this survey, it is based on the 18535 ages of the adults in Erzurum. Mean, frequency, factor analysis and structural equation model are used to analyse the data. The model which is developed this analysises fits on the simple and sector. The marketing activities and family effect the consumer based5brand equity

 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :