Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler'in Geleceği

Daha çok Soğuk Savaş sonrasıyla özdeşleştirilen globalleşme, ekonomik, siyasal, kültürel, askeri vb. çeşitli boyutlarıyla dünyayı etkilerken, sosyal bilimlerin çeşitli dallarında da tartışmalar başlatmıştır. Bu bağlamda, globalleşme, Uluslararası İlişkiler disiplinini de etkilemiş, terminolojisini değiştirmiş ve içeriğini genişletmiştir. Bu süreçte, içinde yaşanılan dönemi teorikleştirme çabaları söz konusu olmuş, disipline yeni yaklaşımlar eklenirken, bazı eski yaklaşımlar da etkilerini yitirmiştir. Fakat bugün için, ne içinde yaşanılan dönemi tanımlayan bir kavram üzerinde uzlaşma söz konusudur, ne de bu dönemi açıklayabilecek genel bir paradigma oluşturulabilmiştir. Globalleşme ise, bu iki boşluğu da doldurabilecek bir joker kavram olarak görülmektedir. Bu yönüyle, bugün, globalleşmenin hem bir "uluslararası sistem", hem de bir "uluslararası ilişkiler paradigması" olup olmadığı tartışılmaktadır. Globalleşmenin, kendisi başlı başına bir uluslararası sistem olarak kabul edilemezse bile, yeni bir uluslararası sistemin alt yapısını oluşturmaya katkıda bulunacak unsurlar içerdiği bir gerçektir. Öte yandan, globalleşmenin realizmin yeni bir versiyonu olduğu da söylenebilir.

Globalization and the Future of International Relations

Globalization, frequently attributed to the Post-Cold War era, ignites discussions in different disciplines of social sciences. It also affects the IR theory. In the process, while various new paradigms are added to IR discipline, some of the current paradigms have lost their influences on the discipline. Today there is neither a consensus on naming the era in which we live in, nor a general paradigm, capable to explain the dynamics of the era under consideration. Globalization, at the same time, is considered as a joker concept, which can fill the vacuum between international system and international relations paradigm. Although globalization is not accepted as a system by itself, it is quite clear that it contains certain elements that contribute to the construction of a new international system. On the other hand, it can also be said that globalization -which is historically originated from liberalism- is a new version of realism and as such constitutes a theory of IR.

Kaynakça

....