Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrenilmiş güçlülük, kıdem ve medeni durumun duygusal tükenmedeki rolü: kaynakların korunması teorisi kapsamında bir analiz

Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
612
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin öğrenilmiş güçlülük düzeyleri, medeni durumları ve kıdemlerinin duygusal tükenme düzeylerine etkilerini analiz etmektir. Araştırmaya Yalova'da çalışan 350 öğretmen katılmış, ölçüm aracı olarak Rosenbaum Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği-Duygusal Tükenme alt ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğrenilmiş güçlülük, öğretmenlerin duygusal tükenme düzeylerini etkilemektedir. Bunun yanı sıra öğretmenlerin mesleki kıdemleri artıkça duygusal tükenme düzeyi de artmaktadır. Son olarak bu araştırmada öğretmenlerin medeni durumları ile duygusal tükenme düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu araştırmada öğretmenlerin öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin duygusal tükenme düzeylerine etkisi Kaynakların Korunması Teorisi kapsamında ele alınmış ve konuya ampirik destek sağlanmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to analyze the effects of learned resourcefulness, tenure and marital status of teachers on their emotional exhaustion levels. The research was conducted on 350 teachers working at Yalova, and as a means of measuring, Rosenbaum Learned Resourcefulness Measure, and Maslach's Burnout Scale's Emotional Exhaustion sub-scale have been used. According to the results, learned resourcefulness affects teachers' emotional exhaustion levels. Besides, when the seniority of teachers rise, also emotional exhaustion levels increase. Finally, according to the study results a significance relationship was not found between teachers' marital status and emotional exhaustion. At this study, the effect of teachers' learned resourcefulness levels to their emotional exhaustion levels was considered in the context of "Conservation of Resources Theory", and in this direction empirical support has been provided to the subject

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :