KİŞİSEL ÖZELLİKLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİLERİ VE KAMU ÜNİVERSİTELERİNDE BİR UYGULAMA

Öz Bu çalışmanın amacı kişisel özellikler (yaş, eğitim düzeyi, görev süresi ve ücret düzeyi) ile örgütsel bağlılık türleri arasındaki ilişkileri incelemektir. 13 kamu üniversitesinde 403 akademisyen ve 222 idari personelden elde edilen veriler akademik ve idari personel ayrımı yapılarak analiz edilmiş ve kişisel özelliklerin duygusal, normatif ve devamlılık bağlılığı üzerindeki etkileri karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular her bir kişisel özelliğin örgütsel bağlılık türleri ile farklı ilişkilere sahip olduğunu göstermektedir

Kaynakça

Allen, N. J. ve Meyer, J. P. (1990) “The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization”, Journal of Occupational Psychology, Vol:63, No:1, ss.1 18,

Allen, N. J. ve Meyer, J. P. (1993) “Organizational Commitment: Evidence of Career Stage Effects” Journal of Business Research,26 (1), ss. 46 91

Angle, H. L. ve Perry, J. L. (1981) “An Empirical Assessment of Organizational Commitment and Organizational Effectiveness”, Administrative Science Quarterly, Vol:26, ss.1 14.

Alvi, S. A. ve Ahmed, S. W. (1987) “Assessing Organizational Commitment in a Developing Country: Pakistan a Case Study”, Human Relations, Vol:40, No:5, ss.267 280.

Balay, R.(2000), Özel ve Resmi Liselerde Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı: Ankara İli Örneği, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

Blau, G. J. ve Lunz, M. (1998) “Testing The InternalEffect of Professional Commitment to Intent to Leave One’s Profession Beyond The Effects of External, Personal and Work-Related Variables”, Journal of Vocational Behavior, Vol:52, ss.260 269.

Byington, J. R. ve Johnston, J. G. (1991) “Influences on Turnover of Internal Auditors”, Internal Auditing, Vol:7, No:2, ss.3 10.

Chen, Z.X. ve Francesco, A.M. (2003), “The Relationship Between The Three Components Of Commitment and Employee Performance in China”, Journal of Vocational Behavior, 62(3), June, ss.490 516.

Clifford, M. (1989) “An Analysis of the Relationship Between Attitudinal Commitment and Behavioral Commitment”, The Sociological Quarterly, Vol:30, No:1, ss.144 151.

Cohen, A. (1992) “Antecedents of Organizational Commitment Across Occupational Groups: A Meta Analysis” Journal of Organizational Behavior, Vol:13, ss.539 554.

Glisson, C. ve Durick, M. (1988) “Predictors of Job Satisfaction and Organizational Commitment in Human Service Organizations” Administrative Science Quarterly, Vol:33, No:1, ss.61 81.

Hrebiniak, L.G. ve Alutto, J.A. (1972), “Personal and Role-Related Factors in the Development of Organizational Commitment”, Administrative Science Quarterly, 72(17), ss.555 572.

Johnson, W. R. ve Jones, G. (1991) “The Effects of Equity Perceptions on Union and Company Commitment”, Journal of Collective Negotiations in The Public Sector, Vol:20, No:3, ss.235 244.

Ketchland, A. (1998) “The Existence of Multiple Measures of Organizational Commitment and Experience-Related Differences in a Public Accounting Setting”, Behavioral Research in Accounting, Vol:10, ss.112 115.

Luthans, F., Baack, D. ve Taylor, L. (1987) “Organizational Commitment: Analysis of Antecedents”, Human Relations, Vol:40, No:4, ss.219 236.

Mathieu, J. E. ve Zajac, D. M. (1990) “A Review and Meta-Analysis of the Antecedents, Correlates and Consequences of Organizational Commitment”, Psychological Bullettin, Vol:108, No:2, ss.171 194.

McCaul, H. S., Hinsz, V. B. ve McCaul, K. D. (1995) “Assessing Organizational Commitment: An Employee’s Global Attitude Toward The Organisation”, Journal of Applied Behavioural Science, Vol:31, No:1, ss.80 90.

Meyer, J.P. ve Allen, N.J. (1991), “A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment”, Human Resources Management Review, 91(1), ss.61 89.

Meyer, J.P., Stanley, D.J., Herscovitch, L. ve Topolnytsky, L. (2002), “Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: A Meta-analysis of Antecedents, Correlates, and Consequences”, Journal of Vocational Behavior, 02(61), ss.20 52.

Oliver, N. (1990), “Rewards, Investments, Alternatives and Organizational Commitment: Empirical Evidence and Theoretical Development”, Journal of Occupational Psychology, 63(1), ss.19 31.

Tsui, A. S., Egan, T. D. ve O’Reilly, C. A. (1992) “Being Different: Relational Demography and Organizational Attachment, Administrative Science Quarterly, Vol:37, 549-579.

Wasti, S.A. (2002), “Affective and Continuance Commitment to the Organization: Test of an Integrated Model in the Turkish Context”, International Journal of Intercultural Relations, Vol:26, ss.525 550.