Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kişilik tipi ile olumlu sosyal davranış arasındaki ilişki: marmara üniversitesi öğrencileri üzerinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Marmara Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
390
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, üniversite gençlerinin kişilik tiplerinin ve sergiledikleri olumlu sosyal davranışlarının neler olduğunu ve bunlar arasında ilişki olup olmadığını incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin %59'unun A tipi, %41'inin B tipi kişilikte olduğu; sırasıyla gizli, itaatkâr, özgeci ve kamusal olumlu sosyal davranışı daha fazla sergilediği gözlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin kişilik türüne göre olumlu sosyal davranış sergileme düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı; cinsiyete, harcama tutarına, baba ve anne eğitim düzeyine göre olumlu sosyal davranış sergileme düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu; kamusal boyut ile diğer boyutlar arasında negatif ilişkiler gözlenmişken gizli, itaatkâr ve özgeci boyutlar arasında pozitif yönde ilişkiler olduğu ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

In this research, it is purposed, what are the personality types of young colleagues and their exhibited positive social behaviors and if there is a relationship between them are investigated. Research result shows that 59% of the colleagues' personalities are type A, 41% of them are type B and respectively, anonymous, compliant, altruistic and public positive social behaviors' exhibition has been observed more frequently. Moreover, according to colleagues' personality types the positive social behavior exhibition indicates no significant difference. However gender, expenses and parents' educational level shows significant differences according to the exhibited positive social behavior levels. While among the public dimension and other dimensions negative relationships has been found; among the dimensions of anonymous, compliant and altruistic positive relationships has been emerged.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :