Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kentsel ekonomik büyümede serbest bölgeler: politik veya ekonomik tercih mi?

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü Doktora Öğrencisi2
Görüntülenme :
436
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türkiye’deki Serbest Bölge (SB) uygulamalarının kentsel büyüme üzerindeki etkileri ara tırılmı tır. Bu çerçevede 1990/2000 dönemi verilerine sağlıklı bir ekilde ula ılabilen 72 il dikkate alınarak, SB'lerin bulundukları illere olan ekonomik katkısı incelenmi tir. İçsel büyüme e itliğinin kullanıldığı çalı mada, nüfus artı hızı, özel yatırımlar, kamu yatırımları ve cari harcamalar, altyapı ve coğrafi konum gibi deği kenlerin kentlerin ekonomik büyümesine olan etkileri de dikkate alınmı tır. Analiz sonuçlara göre illerin coğrafi konumu ve kullanılan krediler, ekonomik büyüme üzerinde istatistiki açıdan anlamlı ve pozitif etkilere neden olurken, iller arasında gelir yakınsamasına işaret edecek şekilde, kişi başına başlangıç gelir düzeyi ile ekonomik büyüme arasında anlamlı ve negatif ili kiler bulunmu tur. SB'leri temsilen kullanılan gölge deği kenin katsayısı pozitif olmakla birlikte istatistiki açıdan anlamlılık ta ımamaktadır. Ancak, deniz kenarındaki SB'leri dikkate alacak ekilde yeniden yapılan kestirimlerde, ilgili deği ken ile illerin ekonomik büyümesi arasında istatistiki açıdan anlamlı sayılabilecek ili kilerin yakalanması, SB'lerin kurulu yeri tercihlerinde ekonomik faktörlerden çok siyasi kararların etkili olduğuna i aret etmektedir.

Özet İngilizce :

In this study, it has been examined the affects of Free Zones on local economic growth in Turkey. Contributions of Free Zones on economies of provinces where they have been established have been estimated by considering available data of 72 provinces. The affects of private sector investments, public investments, public current and infrastructure expenditures, geographical location and the rate of population growth on economic growth of provinces have been studied using endogenous growth equation. According to results of analysis, geographical location and credits have statistically significant and positive affects on economic growth, while initial per capita income of provinces have statistically significant and negative affects which indicate income convergence among provinces. Coefficient of dummy variable used for Free Zones has statistically insignificant and positive sign. When the dummy of Free Zones has been reorganized by considering whether provinces has seaport or not, results of estimation indicate that Free Zones have positive affects on economic growth of provinces which have seaport. Consequently, it can be said that the decision of locational choice of Free Zone has been made using political benefits than economic feasibilities. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :