Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 24 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kendi kendine liderlik stratejileri üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İİBF Sağlık İdaresi Bölümü1
Görüntülenme :
623
DOI :
Özet Türkçe :

Kendi kendine liderlik, bireylerin iş ve görevlerini yerine getirebilmek için ihtiyaç duydukları motivasyonu sağlayarak gerçekleştirdikleri kendi kendini etkileme süreci olarak tanımlanabilir. Kendi kendine liderlik süreci davranış odaklı stratejiler, doğal ödül stratejileri ve yapıcı düşünce modeli stratejileri olmak üzere üç önemli stratejiyi kapsamaktadır. Bu stratejilerin ise bireysel performans üzerinde olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı, kendi kendine liderlik stratejilerinin iş doyumu üzerindeki etkileri ve iş özerkliği ile yaş, cinsiyet, eğitim, toplam çalışma süresi gibi kişisel değişkenlerin kendi kendine liderlik stratejileri üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu amaçla, veri toplama aracı olarak kullanılan anket, Ankara'da bir özel hastanede çalışan 240 personele dağıtılmış ve 145 kişiden (%60,5) yanıt alınmıştır. Yapılan regresyon analizleri sonucunda elde edilen bulgulara göre, yaş, cinsiyet, evlilik süresi, liderlik eğitimi ve iş özerkliği değişkenleri kendi kendine liderlik stratejilerinin kullanımını etkilemektedir. Ayrıca kendi kendine liderlik stratejilerinden davranış odaklı stratejiler ve doğal ödül stratejilerinin çalışanların iş doyumunu pozitif yönde etkilerken, yapıcı düşünce modeli stratejilerinin iş doyumunu negatif yönde etkilediği bulunmuştur.

Özet İngilizce :

Self-leadership is a process through which individuals influence themselves to achieve the motivation necessary to perform their own jobs and tasks. Self-leadership process involves three important strategies consisting of behavior-focused strategies, natural reward strategies and constructive thought pattern strategies and these strategies are considered to positively influence individual performance. The aim of this study is to examine the effects of self-leadership strategies on job satisfaction and effects of job autonomy and such personal variables as age, gender, education and working experience on self-leadership strategies. In this research, a questionnaire used to collect data was conducted with 240 employees working in a private hospital in Ankara and 145 employees (60.5%) provided their responses. Regression analysis results show that age, gender, marriage duration, training on leadership and the job autonomy are affecting the use of self-leadership strategies. Additionally, the findings show that while the behavior-focused strategies and natural reward strategies have positive impacts on job satisfaction, constructive thought pattern strategies have negative impacts on job satisfaction

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :