Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkisi 1980-2008 (ampirik bir çalışma)

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
381
DOI :
Özet Türkçe :

Kamu harcamaları ve kamu kesimi büyüklüğünün ekonomik büyüme üzerine etkileri; ekonomi ve maliye yazınında önemli bir yer teşkil etmektedir. Kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi konu alan iki önemli yaklaşım; Wagner'in ve Keynes'in hipotezleridir. GSMH'dan kamu harcamalarına doğru bir nedensellik ilişkisi olduğunu ileri süren düşünce Wagner'in hipotezinin esasını oluşturmaktadır. Buna karşılık Keynes'in teorisi de, kamu harcamalarının GSMH'yı pozitif olarak etkilediğini belirtmektedir. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisi verilerine dayalı olarak kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin varlığının belirlenmesi için dinamik bir model kullanılmıştır. Ekonometrik analizden elde edilen bulgular, Türkiye'de kısa dönemde kamu harcamalarından GSMH'ya doğru bir nedensellik ilişkisinin varlığını, uzun dönemde ise bu durumun tam tersinin olduğunu ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

Public expenditure and the effect of public field's size upon the economic growth has an important place in economy and finance science. Two important approach, which deal with the relationship between public expenditure and economic growth ,are the hypothesis of Wagner and Keynes. It composes the core of the hypothesis of Wagner that the tought urging there is a casuality relatioship through the public expenditures to GNP. On the other hand, the theory of Keynes states that public expenditures affect GNP positively. İn this work a dynamic model used which designate the relationship between public expenditures and economic growth based upon datas of Turkish economy . The findings which obtained from the econometrics show the existence of casuality relationship from public expenditures to GNP in the short period and in long period it shows an exact opposite situation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :