Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 26 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ikiz açıklar hipotezinin geçerliliği: teori ve uygulama

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1, Uşak Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
430
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada literatürde büyük bir tartışma konusu teşkil eden bütçe açığı ile cari işlemler açığı arasındaki ilişki Geleneksel ve Ricardocu Yaklaşımlar açısından ele alınmaya çalışılmıştır. Çalışmada bütçe açığı ile cari işlemler açığı arasındaki ilişki 2006:01-2010:12 verileri ile sınır testi, VAR analizi ve Granger Nedensellik Testi kullanılarak uygulamalı olarak test edilmiştir. Çalışmada cari işlemler açığının dış ticaret açığına eşit olduğu varsayılmıştır. Sınır testi yaklaşımına göre uzun dönemde söz konusu iki açık arasında bir ilişki olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu sonuç Ricardocu yaklaşım ile uyumludur. Kısa dönemli dinamiklerin ortaya konulması için yapılan VAR analizi sonuçlarına göre, bütçe açığı ve cari işlemler açığı arasında iki yönlü bir ilişki vardır.

Özet İngilizce :

In this study, it was aimed to determine the relationship between the budget deficit and current account deficit, which constitutes a major subject of discussion in the literature, in terms of traditional and Ricardian approaches. The relationship between the budget deficit and the current account deficit with data from 2006:1-2010:12 has been tested empirically by employing bound test, VAR analysis and Granger causality test. The current account deficit is assumed to be equal to the foreign trade deficit. According to bound testing approach, it was found that there is no relationship between these two deficit in the long run. It is consistent with the Ricardian approaches. The results of the VAR analysis for establishment of short-term dynamics of the budget deficit and current account deficit show that there is bi-directional relationship.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :