Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi yönetiminin işletme etkinliği ile ilişkisi: ampirik bir araştırma

Yazar kurumları :
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi 1, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi2
Görüntülenme :
499
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi yönetimi, örgütte katma değer yaratan önemli bir süreçtir. Đ'letmeler yeni yöntemler, yeni bilgiler kullanarak, elde edilen bilgi birikimini diğer insanlarla paylasarak, çalısanlar arasında i'birliğini gelistirerek bilgi yönetim sürecini etkin hale getirebilir. Elde edilen enformasyon, stratejik yeteneklerle birle'tirilirse i'letmenin etkinliği artacak ve rekabet avantajı kazanılacaktır. Bu çalısmanın amacı bilgi yönetiminin, stratejik yetenek ve rekabet yoğunluğunun iSletme etkinliği ile ili'kisi incelenmesidir. Marmara bölgesinde kalite belgeli firmalardan imalat sektöründe yer alan 360 isletmenin 79’unun orta düzey yöneticilerinden veriler elde edilmi'tir. Deği'kenler daha önce diğer ara'tırmacılar tarafından kullanılan ölçeklerle ölçülmü'tür. Faktör yapısının belirlenebilmesi için değiskenler Varimax yöntemiyle rotasyon yapılmıs, ölçekler için korelasyon analizi ve Cronbach Alfa güvenilirlik testi uygulanmıstır. Hipotezlerin testi için korelasyon ve ayrı regresyon modeli kurularak analiz yapılmıstır. Yapılan çalı'manın sonucunda bilgi yönetimi boyutlarıyla ile i'letme etkinliği arasında pozitif ve anlamlı bir ili'ki olduğu görülmüstür

Özet İngilizce :

Knowledge management is an important process in terms of value added. The efficiency of knowledge management process can be obtained by implementing the new methods, using new information, dissemination of them with other individuals within the organization and cooperation among employees. After the obtained information’s integration with the strategic capabilities, the effectiveness of the firm and its competitive advantage will increase. The aim of this study is to demonstrate the associations among knowledge management, competitive intensity, strategic capabilities and firm effectiveness by an empirical research. Data obtained from 79 middle level managers of 360 firms in the Marmara region which have ISO certification were used to examine the hypothesized relationships among variables. All variables were measured with already existing reliable scales used in the previous research. Principal factors with Varimax rotation were used for each variable to demonstrate the factor structure. We used the Cronbach’s Alpha to estimate reliability scales. Then the data were analyzed by using correlation analysis and separate regression models. The results revealed that knowledge management dimensions of the proposed model were found to be positively and significantly related to firm effectiveness.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :