Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Batil inançlarin yenilikçilikteki rolünün analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
444
DOI :
Özet Türkçe :

Pazarlama uygulamaları konusunda yapılan çalışmalar, değer yaratma kavramında olduğu gibi daha çok sosyal ve kültürel değişkenler üzerine odaklanmaktadır. Batıl inançlar konusu üzerinde fazla durulmamıştır. Batıl inançlar olumsuz olarak görülmüş ve dinle ilgili bir kavram olarak değerlendirilmiştir. Kültürel batıl inançlar, tüketicilerin yeniliği ve yeni ürünleri kabullenmelerinde etkili olmaktadır. Çalışmanın temel amacı, tüketicilerin yeniliğe uyum göstermelerinde batıl inançların etkisini ortaya koymaktır. Bu
kapsamda, anket yönteminden yararlanılmıştır. Anket formunda yer alan sorular oluşturulurken batıl inançları oluşturan değişkenler ve yenilik kavramı ile ilgili
 fadelere yer verilmiştir. Batıl inançlar ile ilgili pasif batıl inançlar üzerinde durulmuştur. Anket yöntemi ile toplanan veriler SPSS 15 programı ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, pasif batıl inançların tüketicilerin yeniliğe uyum göstermesinde etkili olduğu ortaya konulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The studies for the marketing applications, such as in value creation concept, mostly focus on the social and cultural variables. Superstition concept has not been focused deeply. Superstitions have been supposed unimportant and considered as a concept related with religion. Cultural superstitions are effective in case of customers’ acceptance of innovation and innovative products. The main objective of the study is, to investigate the impact of the superstitious beliefs in adaptation of consumers to innovations. In this context, questionnaire method is used. The statements about the variables forming superstitions and innovation concept are used, while forming the questions in questionnaire form. Passive superstitious beliefs about superstitions are emphasized. The data collected with questionnaire method are analyzed with SPSS 15 program. As a result of the study, the passive superstitious beliefs are stated as effective in customers’ adaptation to innovation.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :