Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Algılanan örgüt ikliminin etik olmayan davranışlar üzerindeki etkilerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Bayburt Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
376
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı; algılanan örgüt iklimi türlerinin etik olmayan davranışlar üzerindeki etkilerini tespit etmektir. Söz konusu araştırmada üç boyutta incelenen örgüt ikliminin (yapı ve açıklık, kişiler arası ilişkiler, çalışma ortamı ve risk), dört grupta incelenen etik olmayan davranışlar (görevin kötüye kullanımı, dürüst olmama, kişiler arası olumsuz ilişkiler ve güvensizlik ve saygısızlık) üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Araştırmada iki model geliştirilmiştir. Birinci modelde algılanan örgüt ikliminin sırasıyla kişiler arası olumsuz ilişkiler ve güvensizlik (R2=0.453), görevin kötüye kullanımı (R2=0.212), saygısızlık (R2=0.197) ve dürüst olmama (R2=0.017) üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. İkinci modelde ise, etik olmayan davranışlara neden olan örgüt iklimi türlerinin de sırasıyla kişiler arası ilişkiler (R2=0.385), yapı ve açıklık (R2=0.245) ve çalışma ortamı ve risk (R2=0.111) üzerinde olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak algılanan olumsuz örgüt ikliminin örgütlerdeki etik olmayan davranışların önemli nedenlerinden biri olduğu söylenebilir

Özet İngilizce :

Main aim of this study is detecting the effects of perceived organizational climate types' on unethical behaviors. During the search, the effects of organizational climate analyzed in three dimensions (structure and clearness, relations among people, working environment and risk) on unethical behaviors analyzed in four groups (abuse of office, being dishonest, negative relationships among people and mistrust and irreverence). Two models have been developed at the study. In the first method it has been viewed that perceived organizational climate is affective on negative relationship among people and mistrust (R2=0.453), abuse of office (R2=0.212), irreverence (R2=0.197) and being dishonest (R2=0.017), respectively. In the second model it has been seen that organizational climate types causing unethical behaviors are effective on relationships among people (R2=0.385), structure and clearness (R2=0.245) and working environment and risk (R2=0.111), respectively. As a result, it can be said that perceived negative organizational climate is one of the important reasons of unethical behaviors in the organization.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :