TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN MUHASEBE MESLEĞİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öz Uzun yıllardan beri sanayi işletmelerinde uygulanan Toplam Kalite Yönetimi (TKY)’nin, günümüzde hizmet işletmelerinde de uygulanmasına başlandığı görülmektedir. TKY’nin hizmet işletmelerinde uygulanması yeni olup, bir çok alt hizmet sektörü itibariyle teorik çalışma düzeyindedir. Sözkonusu çalışmalarda daha çok “TKY’nin ilgili hizmet işletmelerinde uygulanabilirliği” üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede ele alınan bu çalışmada, muhasebe meslek mensuplarının TKY felsefesine bakışları ve mesleğin icrasında sözkonusu felsefenin uygulanabilirliğine yönelik değerlendirmeleri ele alınmıştır. Çalışmanın teorik kısmı, konuyla ilgili literatürden yararlanılarak, uygulama kısmı ise Trabzon ve Rize İllerinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensupları üzerinde anket yapılarak hazırlanmıştır. Anket uygulamasının sonuçları, muhasebe meslek mensuplarının genel olarak TKY hakkında bilgi sahibi olduklarını ve TKY’nin muhasebe mesleğinde uygulanabilirliğine yönelik olumlu görüş bildirdiklerini ortaya koymuştur.

Kaynakça

Acuner, T. (1995), Toptan Kalite Yönetimi ve Trabzon İmalat Sektöründe Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ –SBE.

Altınok, V. (2001), “Toplam Kalite Yaklaşımı”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı:1-2, Isparta.

Deming, W.E. (1996), Krizden Çıkış, (Çev. Cem AKAŞ), Arçelik Yayınları, İstanbul.

Deniz, B.(1992), “Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı ve ISO 9000 Standardı’nın Ülkemiz İşletmeleri Açısından İrdelenmesi”, İSO Dergisi,Ekim,

Ergun, Ü.(1999), “Muhasebe Mesleğinde Toplam Kalite Yönetiminin Gerekliliği”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), Sayı:2.

Fırat, H.(2001), “Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Açısından Muhasebe Mesleğinin Vizyonu ve Misyonu”, V.Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Türmob Yayınları, Ankara.

Francis, K. (1993), TQM in Sales and Marketing: Apractiitioner’s Guide, Technical Communications (Publishing) Ltd.

Parasuraman, A., Berry, L. ve Zeıthaml, A.(1988), “The Service- Quality Puzzle”, Business Horizons,Volume. 31, Issue. 5, September- October, pp.35-43.

(1991), “Understanding Customer Expectations of Service”, Sloan Management Review,Volume. 32, Issue.3, Spring, pp.39-48.

(1990), “Guidelines for Conducting Service Quality Research”, Marketing Research, December, pp. 34-44.

Perçin, S. (1996), Hizmet Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi ve Doğu Karadeniz Alt Bölgesi Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Ölçümü, KTÜ – SBE Yüksek Lisan Tezi, Trabzon.

Peşkircioğlu, N. (1995), “Toplam Kalite Yönetimi ve Katılımcılık”, Verimlik Dergisi,Toplam Kalite Özel Sayısı, MPM Yayını.

Sevim, A. (1999), “Toplam Kalite Yönetimine Bir Araç Olarak Toplam Kalite Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi”, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Hesap Planı Çerçevesinde

Yayla, N.(1992), “Kaizen” önce kalite dergisi, KalDer Yayını, Yıl.1, Sayı.1, Kasım.

Yerli, A. (1997),“Muhasebe Mesleğinde Toplam Kalite Yönetimi”, XVI. Türkiye Muhasebe Kongresi, İstanbul.

Yılmaz, C. (1999), “Toplam Kalite Yönetimi Öncesi ve Sonrasında Bir Sanayi Kuruluş Çalışmalarının Üst Düzey İhtiyaçlarının Karşılanma Düzeyinin Ölçülmesi”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Sayı 5, Manisa.

Yükçü, S. (1997),“Muhasebe Mesleğinde Toplam Kalite Yönetimi”, XVI. Türkiye Muhasebe Kongresi, İstanbul.

Zengin, E. ve Erdal, A. (2000), “Hizmet Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi”, Journal of Qafqaz University, Vol. III, Number I.

(http://www.endustri.8k.com/kalite.htm, 24.04.2004).