SOSYAL YAPISAL ÖZELLİKLERİN ÖRGÜTE BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİLERİ

Öz Bu çalışmanın amacı sosyal yapısal özellikler (sosyopolitik destek, katılımcı iş iklimi, rol belirsizliği, kaynaklara erişim ve bilgiye erişim) ile örgüte bağlılık türleri arasındaki ilişkileri incelemektir. 13 kamu üniversitesinde 403 akademisyenden elde edilen veriler analiz edilmiş ve sosyal yapısal özelliklerin içten, minnet ve çıkar bağlılığı üzerindeki etkileri karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular her bir sosyal yapısal özelliğin örgüte bağlılık türleri ile farklı ilişkilere sahip olduğunu göstermektedir

Kaynakça

Allen, N. J. ve Meyer, J. P. (1990) “The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization”, Journal of Occupational Psychology, 63(1), ss.1 18,

Akgül, A., ve Çevik, O. (2003), İstatistiksel Analiz Teknikleri “SPSS’te İşletme Yönetimi Uygulamaları”, Ankara, Emek Ofset.

Balay, R.(2000), Özel ve Resmi Liselerde Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı: Ankara İli Örneği, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

Bowen, D. E. ve Lawler III, E.E. (1992), “The Empowerment of Service Workers: What, Why, How, and When”, Sloan Management Review, Spring, ss.31 39.

Büyüköztürk, Ş.(2002), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara, Pegema Yayıncılık.

Chen, Z.X. ve Francesco, A.M. (2003), “The Relationship Between The Three Components Of Commitment and Employee Performance in China”, Journal of Vocational Behavior, 62(3), June, ss.490 516.

Clifford, M. (1989) “An Analysis of the Relationship Between Attitudinal Commitment and Behavioral Commitment”, The Sociological Quarterly, 30(1), ss.144 151.

Doğan, S. (2003), Personel Güçlendirme (Empowerment). İstanbul, Sistem Yayınları.

Eren, E. (1993), Yönetim ve Organizasyon, 2.Baskı, İstanbul, BetaYayınları.

Gaertner, K. N. ve Nollen, S. D. (1989), Career Experiences, Perceptions of Employment Practices and Psychological Commitment to the Organization, Human Relations, 42(11), ss.975 991.

Kanter, R.M. (1986),“Empowering People to Act on Ideas”, Executive Excellence, February, 5-6.

Ketchland, A. (1998) “The Existence of Multiple Measures of Organizational Commitment and Experience-Related Differences in a Public Accounting Setting”, Behavioral Research in Accounting, Vol:10, ss.112 115.

Kirkman, B. L. ve Rosen, B. (1999), “Beyond Self-Management: Antecedents and Consequences of Team Empowerment”, Academy of Management Journal, 42(1), ss.58 74.

Laschinger, H. K. S., Finegan, J., Shamian, J., ve Casier, S. (2000), Organizational Trust and Empowerment in Restructured Healthcare Settings, Jona, 30(9), ss.413 425.

Mathieu, J. E. ve Zajac, D. M. (1990) “A Review and Meta-Analysis of the Antecedents, Correlates and Consequences of Organizational Commitment”, Psychological Bullettin, 108(2), ss.171 194.

Meyer, J.P. ve Allen, N.J. (1991), “A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment”, Human Resource Management Review, (1), ss.61 89.

Meyer, J.P., Stanley, D.J., Herscovitch, L. ve Topolnytsky, L. (2002), “Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: A Meta-analysis of Antecedents, Correlates, and Consequences”, Journal of Vocational Behavior, 61(2), ss.20 52.

Murat, G. (2001), “Çağdaş Bir Yönetim Yaklaşımı: Personel Güçlendirme”, Öneri, 4(16), ss.113 126.

Northcraft, G. B. ve Neale, M. A. (1990), Organizational Behavior, A Management Challange, The Dryden Press: USA.

Oliver, N. (1990a), “Rewards, Investments, Alternatives and Organizational Commitment: Empirical Evidence and Theoretical Development”, Journal of Occupational Psychology, 63(1), ss.19 31.

Olıver, N. (1990b), “Work Rewards, Work Values and Organizational Commitment in an Employee-Owned Firm: Evidence From the U.K”, Human Relations, 43(6), ss.513 526.

Quinn, R.E., ve Spreitzer, G.M. (1991), “The Psychometrics of The Competing Values Culture İnstrument and An Analysis of The İmpact of Organization Culture on Quality of Life. İn R.W. Woodman & W.A. Pasmore (Eds.), Research in Organization Change and Development, vol:5, ss.111 142

Sigler,T.H.vePearson,C.M.(2000),“Creating an Empowering Culture: Examining the Relationship between Organizational Culture and Perceptions of Empowerment”, Journal of Quality Management,5, ss.27 52.

Spreitzer, G.M. (1995), “Psychological Empowerment in The Workplace: Dimensions, Measurement, and Validation”, Academy of Management Journal, 38(5), ss.1442 1465.

Spreitzer, G.M.(1996),“Social Structural Characteristics of Psychological Empowerment”, Academy of Management Journal, 39(2), ss.483 504.

Wasti, S.A. (2002), “Affective and Continuance Commitment to the Organization: Test of an Integrated Model in the Turkish Context”, International Journal of Intercultural Relations, Vol:26, ss.525 550.

Zanzı, A. (1987), How Organic is Your Organization? Determinants of Organic/Mechanistic Tendencies in a Public Accounting Firm, Journal of Management Studies, Vol:24, ss.125 142.