NİÇİN VERGİ TEŞVİKLERİ?

Öz Özet: Ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşmada özelsektörün katkısını sağlamak, müteşebbislerin yatırım, ihracat ve benzeriekonomik faaliyetlerde bulunma arzularını güçlendirmek amaçlarıyla devletinkullandığı araçlara teşvik denilmektedir.Teşvik edici vergi politikası, genel olarak, gelişmekte olan ülkelerdeÖzel sektör yatırımlarını teşvik ederek ekonomik kalkınmayı gerçekleştirme veekonomik istikran sağlama gibi makroekonomik amaçların yanısıra; bölgeseldengesizlikleri giderme, istihdamı artırma vs. yönüyle de ekonomik - sosyalamaçlar taşımaktadır.Ülkemizde ihracat: ve yatırımlar açısından uygulanan teşvikpolitikalarıyla ilişkili mevzuatın dağınık olması, sürekli değiştirilmeleri,teşviklerin ekonomik gelişmeye katkısının ne düzeyde olduğunu gösterecek birdenetimin yapılamaması ve belge kırtasiyeciliği bu politikalara güvenisarsmaktadır.Ayrıca Türkiye'deki ekonomik krizler, yüksek faizler, istikrarsızortam ve kaynak yetersizliği teşvik sistemini olumsuz etkilemektedir.Bütün olumsuzluklara rağmen, teşvik politikasında başarılı sonuçlaralınması isteniyorsa, teşvik mevzuaumn kırtasiyecilikten arındırılıpbasitleştirilmesi, yatırımcıların bilgilendirilmesi, vergi teşviklerinin yatırım,ihracat ve istihdam artışı açısından kalkınmada öncelikli yörelereyoğunlaştırılması ve fayda - maliyet denetime tabi tutulması şartta. Abstract: Incentives mean the instruments used by the state toencourage the entrepreneurs to involve economic activities such asinvestments and export, and thus to get the contribution of private sectortowards economic and social development of a eountryTax incentive policies, in general, have macroeconomic aims suchas encouraging the private sector investments and thus to realize an economicdevelopment in developing countries. In addition, it serves to solve theinterregional inequalities and increase the employment possibilities.The frequent changes and the lack of an effective inspection inlegislation concerning the incentive policies with regard to export andinvestment in Turkey cause a distrust on the part of investers for the taxincentive policies. On the other hand economic crisis, high interest rates,instability, and the inefficient sources affect the incentive system negatively.Despite all the problems, to get a positive result from the taxincentives, the legislation must be redesigned and the entrepreneurs must begiven enough information about the tax arrangements. The priority must begiven to relatively priority development regions. The incentive system must .be subjected to cost-benefit control.