LOGİT MODELLER YARDIMIYLA SOSYO-EKONOMİK VE DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN MEVCUT ALTERNATİF ISINMA SİSTEMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Kütahya Üzerine bir Uygulama)

Öz Bu çalışmada tek değişkenli ve çok değişkenli logit modeller kullanılarak, mevcut ısınma sistemlerine (kaloriferli ısınma ve sobalı ısınma sistemleri gibi) olan talep üzerinde sosyo-ekonomik ve demografik faktörlerin etkilerini belirlemeye çalıştık. Sonuçlar, hanehalkı geliri, eğitim düzeyi, ısınma maliyeti, ev sahipliğinin kaloriferli ısınma sistemi talebi üzerindeki etkisinin negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Bununla beraber, müstakil evde yaşama, ebeveynlerin her ikisinin de çalışıyor olup olmaması, 7 yaş altı çoçuk sayısı, hanehalkı nüfusu, çocukların evde bakılıp bakılmaması ve büyükbaba ve/vaya büyükannenin hanehalkıyla beraber yaşıyor olup-olmaması kaloriferli ısınma sistemi talebini pozitif yönde etkilemektedir.

Kaynakça

Almeida, A. T., Lopes A. C., Carvalho, A., Mariano, J., Jahn, A. ve Broege, M. (2004), “Exanining the Potential of Natural Gaz Demand-Side Measures to Benifit Consumers, the Distribution Utility, and the Environment: Two Case Studies from Europe”, Energy , 29, ss. 979.1000.

Bayraç, H. N., (1999), “Dünya’da ve Türkiye’de Doğal Gaz Piyasasının Ekonomik Analizi, Dış Ticaret Dergisi,Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ekim.

Greene, W. H. (2000), Econometric Analysis, Fifth Edition, Prentice-Hall, New Jersey.

Koyuncu, C. ve Bakırtaş, İ. (2004), “Potansiyel Doğalgaz Talebini Etkileyen Faktörler (Kütahya Üzerine Bir Uygulama)”, EKEV Akademi Dergisi, Sayı:21, Yıl:8, Güz (Basımda)

Maddala, G.S. (1999), Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, Cambridge University Press.

Özer, Muammer (2003), “Factors Which Influence Decision Making in New Product Evulation”, European Journal of Operational Resource, December, ss. 1-18.

Tarı, R., (2000), “İzmit’te Doğalgaz Kullanımını Etkileyen Faktörler”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, Sayı:1, ss. 69-76.